CAW (heel Vlaanderen)

U bent hier

FAQ

Dossier & Beroepsgeheim

Je hulpverlener deelt geen informatie met anderen zonder jouw toestemming. Enkel binnen het eigen team deelt je hulpverlener informatie met zijn teamcollega’s en teamverantwoordelijke.  

Je hulpverlener is gebonden door het beroepsgeheim. Dat geldt ook voor stagiairs, vrijwilligers en andere medewerkers van het CAW.

Ja, absoluut. Als straathoekwerker is het beroepsgeheim cruciaal. Wanneer een straathoekwerker contact opbouwt met mensen  op straat dan moeten zij hem of haar kunnen vertrouwen. Een straathoekwerker zal aan mensen onvoorwaardelijk  aangeven dat zij beschermd worden door dit beroepsgeheim. Men heeft dus niet ‘een klein beetje’ beroepsgeheim .

De omstandigheden waarin een straathoekwerker dit doorbreekt zijn heel beperkt. Alleen als één of meerdere personen ernstig of plots gevaar lopen, kan een straathoekwerker overwegen om het beroepsgeheim te doorbreken.  Zo’n  beslissing neemt een straathoekwerker nooit alleen, maar in overleg met zijn team of coördinator.

Ja, je kan anoniem bij het CAW terecht in het onthaal.

Ja, je hebt altijd het recht om je dossier in te kijken. Je kan hiervoor een aanvraag doen bij je hulpverlener.

Als je dat wil, kan je je dossier inkijken samen met een vertrouwenspersoon die je zelf kiest.

Het dossier is een registratiemiddel en een hulpmiddel in de hulpverlening. Het dient o.a. om afspraken te noteren en je situatie op te volgen. 

De elektronische verwerking gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met art. 10 van het Decreet Algemeen Welzijnswerk.  

In je dossier houdt de hulpverlener informatie bij over:

  • wie je bent
  • je hulpvraag
  • welke je mogelijkheden/moeilijkheden zijn
  • je verwachtingen
  • je doelen en de stappen daar naartoe
Het dossier bevat ook kort de essentie of conclusie van de gesprekken die je hebt en, wanneer nodig, nog andere relevante gegevens. Het dossier bevat geen zaken die niet met jou besproken zijn. 
Je hebt het recht om te vragen om sommige dingen niet te vermelden in je dossier of om deze niet door te geven.

Je hulpverlener, zijn teamcollega’s en de teamverantwoordelijke kunnen jouw dossier inzien. Andere betrokken hulpverleners van binnen of buiten het CAW kunnen enkel in jouw dossier als je daarvoor toestemming gegeven hebt. Je hebt het recht te weten wie toegang krijgt tot jouw dossier

Algemene hulpvraag

Je kan zoeken naar een CAW in je buurt op www.caw.be/caw-in-je-buurt. Je vindt ook een overzicht van alle onthaalpunten op www.caw.be/zoek-je-hulp

Vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger kom je in een CAW vaak in aanraking met vertrouwelijke informatie en persoonlijke gegevens. In de brochure ‘omgaan met vertrouwelijke informatie en beroepsgeheim door vrijwilligers’ vind je zeker al heel wat antwoorden.  CAW’s hebben duidelijke richtlijnen bij voor  het ‘vertrouwelijk omgaan met cliëntinfo’. Deze sectorafspraken gelden voor zowel vaste medewerkers als vrijwilligers.

In de introductie zullen we je zeker ook uitgebreider meegeven wat de afspraken hierover zijn in onze organisatie.

Volgens de wet is de organisatie burgerrechterlijk aansprakelijk’ voor de activiteiten die je uitvoert als vrijwilliger. Dit betekent dat, wanneer je door jouw fout schade veroorzaakt aan iemand  tijdens activiteiten als vrijwilliger, de organisatie deze schade zal moeten vergoeden. Jijzelf als vrijwilliger kan wel aansprakelijk gesteld worden als je een grove fout maakt, bedrog pleegt of herhaaldelijk een lichte fout maakt. Het is wel zo dat enkel een rechter kan oordelen dat jij als vrijwilliger aansprakelijk bent.

Elk CAW is hiervoor verzekerd.

Ja, iedereen die ouder is dan 15 jaar, of in het jaar zelf nog 16 wordt, mag vrijwilligerswerk doen. 

Soms moet je wel eerst een toelating vragen:

  • wanneer je een uitkering hebt bij de RVA
  • wanneer je een uitkering hebt van het ziekenfonds
  • wanneer je een leefloon ontvangt
  • als vreemdeling

Als je hierover vragen hebt, stel ze ons gerust , dan kunnen we in jouw specifieke situatie vertellen wat je moet doen.

Vrijwilligerswerk is onbetaald. De wet laat toe dat vrijwilligers een onkostenvergoeding kunnen  ontvangen. Een CAW bepaalt zelf of er een onkostenvergoeding wordt betaald aan vrijwilligers. Indien dit gebeurt, kan een CAW kiezen voor een forfaitaire of een reële kostenvergoeding.  Bij een forfaitaire vergoeding betaalt het CAW je een bedrag uit  zonder dat je hiervoor bewijsstukken nodig hebt.  Bij een reële vergoeding  zal de organisatie je werkelijk gemaakte kosten terugbetalen. Hiervoor moet je als vrijwilliger de nodige bewijsstukken binnenbrengen. Meer detailinformatie vind je in de folder “de wet betreffende de rechten van de vrijwilliger”. Op www.vrijwilligerswerk.be vind je de actuele forfaitaire maximumbedragen.
Opgelet: als vrijwilliger kan je niet bij de ene organisatie vrijwilligerswerk doen waar je een forfaitaire kostevergoeding ontvangt en bij de andere waar je een reële kostenvergoeding ontvagnt.   je meot er als vrijwilliger zelf op toezien dat je de maximumbedragen niet overschrijdt. Het CAW waar je als vrijwilliger werkt kan trouwens niet weten waar je nog vrijwilligerswerk doet.

Steun aan het CAW

Uiteraard. Het CAW heeft in haar werking bijzondere aandacht voor mensen die het financieel erg moeilijk hebben. Er is opvang voor mannen, vrouwen en gezinnen die thuisloos zijn of tijdelijk nergens terecht kunnen. In het onthaal komen ook geregeld mensen die materiële steun kunnen gebruiken. En sommige CAW’s hebben een tweedehandswinkel waar mensen die het financieel moeilijk hebben terecht kunnen voor allerlei huisraad en kleding.

Wil je kleren, dekens of nog bruikbare zaken schenken, neem dan gerust contact op met een CAW in je buurt en zij zullen je zelf vertellen hoe je dit kan schenken en wat hiermee dan gebeurt.

Jouw steun wordt normaal gezien opgenomen in de middelen van de algemene werking van een CAW. Uiteraard kan je ook vragen om een specifiek project te steunen. In dat geval neem je best telefonisch of per mail contact op met het CAW.

Giften van minstens 40 euro per jaar  zijn fiscaal aftrekbaar .  Je ontvangt dan een fiscaal attest waarmee je je gift kan aftrekken van je belastbaar inkomen. Op deze  manier kan je tot de helft van je gift terugkrijgen. 

Let wel: een CAW kan alleen fiscale attesten aan mensen uitreiken die rechtstreeks een bijdrage storten aan het CAW.

Een CAW zet deze giften in, ofwel om de dagelijkse werking beter mogelijk te maken, ofwel om specifieke projecten uit te bouwen. Op de website van een CAW kan je zien welke projecten of nieuwe initiatieven het CAW in je regio ondersteunt of ontwikkelt. Wil je er meer over weten? Vraag dan zeker info op bij het CAW. In het jaarverslag zie je ook een overzicht van het aanbod en de actuele projecten. Ook vind je  hoe een CAW gefinancierd wordt en welk aandeel er mogelijk wordt gemaakt door giften.  Het CAW kiest immers voor een transparantie

Elk CAW heeft verschillende vormen van interne en externe controle. Voor de externe controle heeft elk CAW een bedrijfsrevisor van het Belgisch Instituut der Bedrijfsrevisoren. Daarnaast controleren de verschillende  overheden die een CAW subsidiëren jaarlijks de afrekening.

Vragen over de hulp

Bij alle CAW’s in Vlaanderen en Brussel hebben we eenzelfde klachtenregeling. Mensen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij het probleem zullen jouw klacht behandelen en samen met jou naar een oplossing zoeken.

Je kan met je vraag of probleem terecht op het onthaal van een CAW in je buurt. Je kan zoeken in het overzicht van alle onthaalpunten in Vlaanderen en Brussel, of je kan zoeken naar een CAW in je buurt op basis van je postcode of woonplaats.

Sommige CAW’s hebben ook een onthaalpunt waar je één keer per week ook ’s avonds terecht kan met je vragen. In andere CAW’s zijn de openingsuren van het onthaal  enkel overdag, maar kan je wel een afspraak ’s avonds plannen. Wat mogelijk is vraag je best in het CAW waar je wenst geholpen te worden.

Wanneer je in een crisis zit en onmiddellijk hulp nodig hebt, dan kan je terecht op het crisisonthaal.

Zoek je ’s avonds een luisterend oor, dan kan je bellen naar het nummer 106 van Tele-Onthaal. 

In het onthaal van het CAW kan je steeds terecht met je vraag. Hier is geen wachtlijst. Wanneer je langskomt tijdens de openingsuren, zullen we je steeds onmiddellijk verder helpen. Ook via telefoon maken we al in dat eerste gesprek tijd voor je, voor je verhaal, voor je vragen en zorgen. Of als dit voor jou beter voelt, kunnen we ook een afspraak maken voor een gesprek.

Ook in de verdere begeleiding of opvang proberen we je zo snel mogelijk te helpen. In opvanghuizen is het aantal bedden echter beperkt. Hierdoor is het in  opvang of begeleiding niet altijd mogelijk om direct te starten met een traject.

In dat geval gaan we wel samen met jou op zoek waar en hoe je, in afwachting van opvang en begeleiding, steun kan vinden en hoe we je ondertussen in het CAW zelf kunnen helpen. 

Anders dan in het onthaal van een CAW kan het inderdaad gebeuren dat we niet onmiddellijk een begeleiding kunnen opstarten. Wel is het zo dat we steeds met jou zullen bekijken, wanneer een begeleidingstraject niet onmiddellijk kan starten, op welke manier je deze periode kan overbruggen: welke steun je hebt in je onmiddellijke omgeving, hoe je zelf al aan de slag kan, of je op het onthaal af en toe terecht kan voor ondersteunende gesprekken. We kunnen jou ook vertellen welk verwant begeleidingsaanbod er mogelijk is in de omgeving.