Hoe omgaan met vrijheidsberoving?

Een opsluiting in een gevangenis brengt heel wat vragen en problemen mee voor wie van zijn vrijheid is beroofd, maar ook voor wie achterblijft: partner, ouders, kinderen, vrienden.

Hulpverleners van het Justitieel Welzijnswerk (JWW) van CAW bieden hulp en begeleiding. Zowel binnen de gevangenismuren aan gedetineerden, als buiten de muren aan familie en andere betrokkenen. Ook kunnen mensen buiten de gevangenis die in aanraking (dreigen te) komen met justitie met hun vragen terecht bij Justitieel Welzijnswerk.

Het justitieel welzijnswerk is er voor verdachten en veroordeelden die in de gevangenis verblijven. Maar ook voor familie en andere naastbestaanden van mensen die in de gevangenis verblijven.

Je kan er terecht met vragen als:

 • Wie moet ik snel verwittigen?
 • Wat gebeurt er met mijn inkomen, mijn woning?
 • Wie helpt mijn familie?
 • Wat zeg ik tegen mijn kinderen?
 • Wat kan ik doen of leren in de gevangenis?

Hoe werken wij?

Wij werken zowel in als buiten de gevangenis. In de gevangenis kan je ons aanspreken met elke vraag die je hebt. In individuele gesprekken gaan we met jou op zoek naar passende antwoorden. Alle hulp die het CAW aanbiedt is vrijwillig. Jij geeft aan wat je wel en niet nodig hebt en waaraan je wil werken in de begeleiding. Samen bepalen we wat jij belangrijk vindt dat er verandert.

Wij werken nauw samen met de directie en het personeel in de gevangenis en de andere hulp- en dienstverleners in de gevangenis. We hebben aandacht voor de mensen om je heen en betrekken hen in de begeleiding: familie, vrienden, buurt.

Trajectbegeleiding in de gevangenis

Samen met jou bereiden we je re-integratie in de samenleving voor. We proberen hierbij te bekijken hoe je de tijd in de gevangenis zo zinvol mogelijk kunt invullen. De hulpverlener van het CAW coördineert je hulpverleningstraject in de gevangenis en stemt af met de andere diensten in de gevangenis. Daarnaast kan je samen met de trajectbegeleider je leven na detentie zo goed mogelijk voorbereiden, zodat je buiten je leven opnieuw in eigen handen kan nemen. We trachten hierbij oog te hebben voor alle aspecten in je leven die voor jou van belang zijn zoals familie en vrienden, werk… en willen samen met jou nagaan wat er nodig is om herval te voorkomen.

Naast de trajectbegeleiders werkt er ook een schuldhulpverlener in het team Justitieel Welzijnswerk op wie je beroep kan doen in de gevangenis en kan je ook vragen stellen aan de rechtshulpverlener.

Begeleiding van naastbestaanden

 • We informeren en adviseren iedereen in de nabije omgeving van de verdachte of dader. In aanraking komen met justitie heeft immers een grote impact op het leven van partner, kinderen, ouders, vrienden,… Vaak gaan deze vragen over strafrechtelijke thema’s, maar ook vragen rond administratie, financiën of andere zaken kunnen aan bod komen.
 • We ondersteunen je in deze moeilijke periode. We geven je de ruimte om in een vertrouwelijke omgeving je verhaal te vertellen.
 • Indien je dit wenst verwijzen we je door naar meer gespecialiseerde hulpverlening of intensievere begeleiding en we helpen je om de stap te zetten naar deze diensten.
 • Er is een praatgroep voor familieleden van (ex-)gedetineerden die regelmatig samenkomt.
 • Wekelijks wordt er op zaterdagvoormiddag een kinderatelier georganiseerd. Gedetineerde ouders krijgen dan de kans om op een meer ongedwongen en pedagogisch verantwoorde manier samen te zijn met hun kind(eren) in de bezoekzaal. Er is steeds een medewerker van Justitieel Welzijnswerk en een vrijwilliger van Sjabloon aanwezig.

Organisatieondersteuning

De organisatieondersteuners coördineren en organiseren het aanbod van hulp- en dienstverlening in de gevangenis en zorgen voor een goede samenwerking tussen alle betrokken partners in de gevangenis. Op die manier zorgen ze voor een aanbod op vlak van onderwijs, welzijn en gezondheid, sport, cultuur, hulpverlening en voorbereiding op tewerkstelling.

Hoe werken we?

 • In de gevangenis kan je ons als gedetineerde bereiken door een rapportbriefje te schrijven, maar je kan ook door ons uitgenodigd worden voor een gesprek op vraag van een familielid of een andere dienst. Je kan bij ons terecht met elke vraag. In een onthaalgesprek gaan we je vragen verder bekijken en op zoek naar passende antwoorden en eventuele verdere begeleiding (door JWW of door een andere dienst).
 • Alle hulp die het CAW aanbiedt is vrijwillig. Jij geeft aan wat je wel en niet nodig hebt, wat voor jou belangrijk is en waaraan je wil werken in de begeleiding. Je zal merken dat we wel steeds vragen blijven stellen en je blijven aanmoedigen om te praten over verschillende thema’s. We werken echter stap voor stap en jij bepaalt het tempo.
 • Wij werken nauw samen met de directie en het personeel in de gevangenis en de andere hulp- en dienstverleners in de gevangenis.
 • Vrijwilligers staan klaar voor individuele bezoeken aan gedetineerden of voor het ondersteunen van activiteiten in de gevangenis, zoals lesmomenten, creatieve ateliers of kinderactiviteiten.
 • We hebben aandacht voor de mensen om je heen en betrekken hen in de begeleiding.
 • De gesprekken met een hulpverlener van Justitieel Welzijnswerk zijn vertrouwelijk en gebonden door het beroepsgeheim. Contact opnemen met derden doen we enkel in overleg met jou.
 • De hulpverlening die wij bieden is gratis. 

Heb je nog vragen?

Contacteer een CAW in je buurt.