Vacature EERSTELIJNSPSYCHOLOOG – Veurne (netwerk NoWe) project vacature binnen RIZIV conventie – looptijd project tem december 2023

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 31.12.2022
Bepaalde duur, Deeltijds

Vacature EERSTELIJNSPSYCHOLOOG – Veurne (netwerk NoWe)
project vacature binnen RIZIV conventie – looptijd project tem december 2023

Functie eerstelijnspsychologische zorg
Kortdurende en/of weinig intensieve interventies die bijdragen tot het behoud of herstel van het psychisch welzijn. Voorbeelden: rouw en verlies, depressieve klachten, angstklachten, stressklachten, burn-out gevoelens, beginnend misbruik
van alcohol of middelen, enkelvoudig trauma, …

Jouw opdrachten
• Als eerstelijnspsycholoog binnen het CAW bied je ondersteuning voor cliënten die geholpen kunnen worden door een beperkt aantal interventies eerstelijns psychologische zorg. Deze zorg stelt deze cliënten in staat om waar nodig een gezonde levensstijl en een bevredigende levenskwaliteit te behouden of terug te vinden.
Deze zorg wordt gegeven tijdens individuele sessies (inclusief zorg op afstand) of groepsessies.
Deze psychologische interventies van korte duur en/of lage intensiteit richten zich op onderstaande opdrachten:
a) Inschatting van de aanwezige problemen en vraagverheldering
b) Begeleide zelfhulp, psycho-educatie
c) Bevorderen van de zelfredzaamheid en veerkracht van de cliënt of van zijn familiale context
d) Ondersteuning van de eerstelijnsactoren rond de cliënt
e) Doorverwijzing naar gespecialiseerde zorg en/of doorverwijzing naar andere zorg- en ondersteuningsorganisaties en/of patiënten- en familieverenigingen.
De nadruk ligt op opdrachten gedefinieerd in het protocolakkoord: preventie (met inbegrip van symptoomreductie en voorkomen van herval), vraagverheldering, vroegtijdige en kortdurende veerkracht ondersteunende interventies, diagnostiek, behandeling, rehabilitatie/herstel alsook kennis- en expertisedeling.
• Cliënten kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij de eerstelijnspsycholoog of via verwijzing (intern/extern). De hulpvraag wordt in een eerste contact/aanmelding (zonder aanrekening van remgeld) verhelderd en (indien nodig) georiënteerd naar de juiste zorg. De opdrachten gegroepeerd onder de functie eerstelijnspsychologische zorg worden laagdrempelig georganiseerd op de leef- en werkomgeving van de cliënt. Indien meer gespecialiseerde zorg aangewezen is, wordt de cliënt, aangemeld bij het netwerk van gespecialiseerde psychologische zorg. De processen van aanmelding, overleg en informatie-uitwisseling worden ondersteund door een functioneel bilan.
• Je maakt een functioneel bilan op voor elke nieuwe cliënt. Het bilan beschrijft de gezondheidstoestand van de cliënt, waaronder de moeilijkheden en de capaciteiten van de cliënt en zijn omgeving (medisch, psychologisch, sociaal, huidige behandeling, voorafgaandelijke behandeling(en), indicatie waarom verdere behandeling/verwijzing aangewezen is,…). Dit bilan wordt opgesteld samen met de cliënt in een begrijpbare taal – en woordkeuze. Op basis van het functioneel bilan kan men inschatten welke zorg of ondersteuning nodig is (met inbegrip van de reeds gevolgde interventies), een zorg- of behandelingsplan opmaken, een schatting maken van de duur van de nodige interventie en een evaluatie maken van de verstrekte behandeling. Dit bilan is tevens een communicatie-instrument in de multidisciplinaire samenwerking tussen de partners (waaronder de huisarts) in het netwerk mits akkoord van de cliënt en geldt ook als indicatie voor gespecialiseerde psychologische zorg en aanmelding bij het netwerk ambulante gespecialiseerde GGZ.
• De individuele sessies gebeuren tijdens sessies van 60 minuten (waarvan minstens 45 minuten cliëntcontact). De eerstelijnspscholoog en de cliënt zijn samen fysiek aanwezig op een locatie aangepast aan de situatie van de cliënt (mogelijkheid tot outreaching).
De doelstelling is om de eerste individuele sessie te realiseren binnen een periode van 1 week tot maximum 1 maand vanaf het moment dat de cliënt of zijn context een hulpvraag heeft gesteld aan de eerstelijnspsycholoog.
Als de cliënt voorafgaand toestemming geeft en de drempel om zich te verplaatsen te groot is, kunnen de sessies plaatsvinden in de eigen leefomgeving van de cliënt (outreaching). Binnen bepaalde voorwaarden, kunnen deze sessies ook worden georganiseerd via video-consultatie.
• Deze psychologische zorg wordt geboden aan volwassenen en ouderen met een verhoogd risico op of een beginnende psychische klacht. Voor elke cliënt van de doelgroep ‘volwassenen/ouderen’ zijn per periode van 12 maanden maximaal 8 individuele sessies vergoedbaar of maximaal 5 groepsinterventies.
• De eerstelijnspsycholoog voert de opdrachten uit in functie van de noden van de patiënt en binnen de context van geïntegreerde multidisciplinaire samenwerking.

Jouw profiel
• Je beschikt over een master in de klinische psychologie of master in de klinische orthopedagogie.
• Je bent als klinisch psycholoog/orthopedagoog in het bezit van een visum en een erkenning als klinisch psycholoog/ orthopedagoog en onder die voorwaarden ofwel reeds in bezit van een Riziv-nummer ofwel een Riziv-nummer toegekend kunnen krijgen.
• Je hebt minimaal drie jaar ervaring als klinisch psycholoog of orthopedagoog, ervaring in het werken met de doelgroep en ervaring en de eerstelijns psychologische zorg en dit kan aangetoond worden door een portfolio(*).
• Je ondersteunt de visie en de uitgangspunten met betrekking tot de organisatie van de psychische zorg die onderliggend is aan deze overeenkomst (cfr. protocolakkoord en projectfiche).
• Je onderkent het belang van het outreachend werken in de leef- en woonomgeving van de cliënten (zoals bij de cliënt thuis, in de school, het bedrijf, …) en van de organisatie van zorg via groepssessies.
• Je bent bereid
o deel te nemen aan de intervisies georganiseerd door het netwerk geestelijke gezondheidszorg (3 intervisies/supervisies per 12 maand per netwerk met de andere klinische psychologen/orthopedagogen of andere professionals die werkzaam zijn in de regio van het netwerk GG). Deze intervisie/supervisie wordt lokaal georganiseerd door de actoren van het netwerk, gefaciliteerd door het netwerk GG en betreffen de thema’s die in relatie staan met de opdrachten uit deze overeenkomst.
o deel te nemen aan de vorming aangaande vermaatschappelijking geestelijke gezondheid, met hierbij de werking van netwerk geestelijke gezondheid.
o om te werken met ‘evidence-based methodieken’ passend binnen eerstelijnspsychologische zorg.
o om samen te werken met diverse actoren uit het netwerk i.f.v. naadloze en gedeelde zorgtrajecten.
o gebruik te maken van het functioneel bilan, in kader van zorgcontinuïteit en samenwerking.
o per cliënt een individueel patiëntendossier bij te houden. Dit dossier is in overeenstemming met de algemene bepalingen van het patiëntendossier opgenomen in de wet patiëntenrechten.
o in het kader van de gegevensuitwisseling met de VZW IM: via de beveiligde webtoepassing de uitgevoerde verstrekkingen/opdrachten attesteren/factureren, het meedelen van de andere zorg- en hulpverleners in geval van groepssessie of multidisciplinair overleg en het meedelen van de geïnde persoonlijke aandelen per cliënt.
• Je werkt binnen PC 319.01 – barema L1.
• Je werkt vanuit Veurne – binnen het netwerk NoWe
▪ 8 à 9 uur – ELZ Westkust en Polder
 CAW huis Veurne
 outreachend aanbod (via huisbezoeken mogelijk): De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne, Alveringem, Diksmuide

Solliciteren
Je kan je interesse kenbaar maken door jouw portfolio (cfr. sjabloon portfolio) te sturen aan celine.bisschop@cawcentraalwestvlaanderen.be . Het model portfolio is het model dat ter beschikking wordt gesteld door de FOD Volksgezondheid. De sollicitatie zal bestaan uit een matchingesprek. Meer informatie te verkrijgen via Céline Bisschop – 0492 22 54 14.
(*) Het portfolio bevat:
1. Identificatie-gegevens zoals voornaam/naam en rijksregisternummer en talenkennis
2. Professionele contactgegevens
• E-mailadres en telefoonnummer
• Locatie van zorgverlening (o.a. naam (groeps)praktijk en adres) en aard van de locatie (groepspraktijk, privé praktijk, verbonden organisatie of centrum, zorgteam,…)
• RIZIV-nummer (indien van toepassing)

alle volgende documenten die bewijzen zijn van:
3. Visum en erkenning
4. Diploma’s
5. Expertise en ervaring binnen leeftijdsgroep van doelpubliek, binnen een specifiek domein, (gespreks)methode of (psychische)problematiek/aandoening*

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid. Vraag het volledige competentieprofiel op via vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be

Download: 20221024_Vacature NoWe