Casusregisseur

CAW De Kempen
Reageren voor 24.05.2021
Deeltijds, Onbepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben, kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen. Je maakt deel uit van het Family Justice Center- team.


Als multidisciplinair samenwerkingsverband zorgt een Family Justice Center (FJC) / ketenaanpak Intrafamiliaal geweld (IFG) voor verbinding tussen de verschillende partners (politie, parket, hulp- en dienstverlening en bestuur) en het cliëntsysteem. De casusregisseur stemt het gezamenlijk plan van aanpak af met alle betrokken partners en het cliëntsysteem. Via het inzetten van casusregisseurs willen we – samen met het cliëntsysteem – het geweld in de gezinnen stoppen, de veiligheid (her)installeren en de draagkracht van alle gezinsleden versterken. De casusregisseur gaat actief aan de slag met de gezinnen en is het aanspreekpunt voor zowel de gezinsleden als de andere betrokken diensten in het gezin.

Wat doe je?

 • Je fungeert als aanspreekpersoon en brugfiguur voor zowel de cliënten als de professionele partners die met intrafamiliaal geweld geconfronteerd worden.

 • Je organiseert cliëntoverleg waarbij alle betrokken partijen aanwezig zijn.

 • Je maakt met alle betrokken partijen een risico-screening en een Plan van Aanpak op, meerzijdige partijdigheid staat hierbij centraal.

 • Je neemt de verantwoordelijkheid voor het opvolgen, aanpassen en afronden van dit Plan van Aanpak om het gewenste resultaat te bereiken.

 • Waar nodig organiseer je cliëntoverleg en/of netwerkoverleg met de betrokken partners in het dossier en neem je een actieve rol in de toeleiding op van de cliënt(en) naar de juiste hulpverlening. Hiervoor doe je vraagverduidelijking, bespreek je de relevante thema’s en doe je warme en gerichte doorverwijzingen.
 • Je helpt dader en slachtoffer (cliëntsysteem) zoeken naar een onderhandelde oplossing voor het conflict.
 • Indien aangewezen, voer je huisbezoeken uit bij de cliënten.

 • Je houdt de betrokken diensten en cliënten op de hoogte over het verloop van het dossier.

 • Je doet aanbevelingen aan de betrokken diensten indien nodig

 • Je werkt mee aan sensibiliseringscampagnes rondom IFG en geeft vorming over het thema.

Wie ben je?

 • Je hebt een bachelordiploma in humane wetenschappen, in een sociale richting of je hebt ervaring in het werken met intrafamiliaal geweld.

 • Je bent in staat om naar alle betrokken gezinsleden te luisteren en de situatie vanuit de verschillende gezinsleden te bekijken.

 • Je bent in staat om snel en doelgericht contact te maken met zowel de cliënt, cliëntsystemen als met hulpverleners.

 • Je kent het hulpverleningsaanbod m.b.t. intrafamiliaal geweld en weet dit toe te passen in een casus.

 • Je kan onder tijdsdruk, in samenwerking met cliënt en derden, een interventieplan opstellen. Je kan in crisissituaties doortastend en rustig optreden.

 • Je bent in staat om een plan op te stellen en dit planmatig middels evaluaties te volgen en te monitoren.

 • Je durft knopen door te hakken in impasses.

 • Je maakt een betrouwbare en transparante indruk op de cliënt en het uitvoeringsteam en gaat correct aan de slag met het deontologisch kader van CAW De Kempen.

 • Je kent de doelgroep en hebt inzicht in de omringende problematiek.

 • Je bent gericht op samenwerking en weet samen te werken met verschillende disciplines (parket, politie en hulpverlening).

 • Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.

 • Kennis van andere talen is een pluspunt.

 • Ervaring in het werkveld, sterkt tot aanbeveling.

Wat mag je verwachten?

 • Wij bieden een overeenkomst, onbepaalde duur, 50% jobtime.

 • Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC 319.01 (B1c). Deze brutojaarwedde bedraagt 2.314,19 euro per maand voor 100 % jobtime en zonder baremieke anciënniteit.

 • Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
 • Je tewerkstellingsplaats is Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1A in Geel maar je kan je vlot verplaatsen naar andere locaties en hebt hiervoor een auto ter beschikking.
 • De datum van indiensttreding is in overleg te bepalen, bij voorkeur zo snel mogelijk.

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in.

 • We verwachten je kandidatuur ten laatste op zondag 23 mei 2021.
 • Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. .

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met teamverantwoordelijke Peggy De Busser via peggy.debusser@cawdekempen.be / 0484/39 98 86 of directielid Wim Duerloo via 0476/89 04 16. wim.duerloo@cawdekempen.be

Wil je meer weten over CAW De Kempen , surf naar www.caw.be

Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.