Vacature psychosociaal begeleider Onthaal

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 28.10.2019
Deeltijds, Onbepaalde duur

Vacature Psychosociaal begeleider ONTHAAL

Regio Roeselare-Izegem-Tielt
(deeltijds contract onbepaalde duur: 40% vervanging van langlopende ouderschapsverloven) + (deeltijds contract bepaalde duur: 25% tem 29/02/2020)

CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) is er voor iedere burger met om het even welke welzijnsvraag. De kerntaken van een CAW zijn preventie, onthaal en begeleiding binnen de missie en visie van de organisatie.

Opdracht
Onthaal is naast begeleiding en preventie, één van de drie kernopdrachten van een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Onthaal is een laagdrempelige vorm van hulpverlening en is voor iedereen met om het even welke welzijnsvraag toegankelijk.
De psychosociaal begeleider op Onthaal doet in eerste instantie aan vraagverheldering d.w.z. dat er samen met de cliënt inzicht wordt verworven in de problematiek en de mogelijkheden worden afgewogen voor het ‘oplossen’ van een bepaald probleem. Deze vraagverheldering kan een doel op zich zijn maar kan ook leiden tot directe hulp (zoals informeren, adviseren, sociaal administratieve hulp, verwijzen en toeleiden) en/of een instap zijn naar verdere begeleiding binnen het CAW.

Vereisten
Opleiding/diploma: Bachelor sociaal werk optie maatschappelijk werk
Ervaring: enige ervaring is wenselijk
Talenkennis: Nederlands, praktische kennis Frans en Engels
Minimaal rijbewijs B en in het bezit zijn van een wagen
Een attest van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen

Verantwoordelijkheden/Taken
Cliëntgericht onthaal zowel telefonisch, via mail, als face to face.
Vraagverheldering.
Toegankelijke informatie en adviesverlening verzorgen.
De eerste opvang verlenen aan cliënten die in een materiële, sociale of psychosociale noodsituatie verkeren.
Verzorgen van het instapgesprek.
Zo nodig verwijzen naar meer gespecialiseerde instellingen of personen, bij hen bemiddelen, met hen samenwerken, rekening houdend met zorg op maat.
Via dagelijkse werking noden en hiaten signaleren.
Diverse administratieve verrichtingen i.f.v. cliënt- en personeelsadministratie.

Competenties
Kennis:
Gesprekstechnieken
Affiniteit met verschillende thema’s van het Algemeen Welzijnswerk:
financiële hulpverlening- thuisloosheid – gezins-en relationele problemenrelaties – echtscheiding – opvoedingsondersteuning – kansarmoede – …
Basiskennis psychopathologie;
Sociale administratie;
Courante ICT-toepassingen (Windows, Office, internet, …);

Attitudes en vaardigheden:
Betrokkenheid t.a.v. doelgroep en organisatie
Laagdrempelig en outreachend werken
Flexibiliteit naar tewerkstellingsplaatsen verspreid over ons uitgestrekt werkingsgebied
Assertief zijn en grenzen kunnen stellen
Respectvolle houding t.a.v. zeer diverse maatschappelijk kwetsbare doelgroep, contactvaardig en goed inlevingsvermogen.
Verbindend kunnen werken via overleg en samenwerking.
Bemiddelingsvaardigheden
Zelfstandig kunnen werken

Arbeidsvoorwaarden
Deeltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor 40% + 25% tijdelijke tewerkstelling tem 29/02/2020
PC 319.01 barema: B1c
Tewerkstellingsplaats:
Roeselare en Izegem (1 dag per week)
Tewerkstellingsbreuk: deeltijds 40% + 25% tijdelijke tewerkstelling
Uurrooster: overeen te komen
Situering in het organigram: rapporteert aan de clusterverantwoordelijke Onthaal

Sollicitatieprocedure
Solliciteren kan t.e.m. 28/10/2019.
Gelieve uw gemotiveerd schrijven en CV per mail met referentie “ PSB Onthaal RIT” te bezorgen aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be
Selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef en een gesprek op dinsdag 12/11/2019 in Izegem, Krekelstraat 56.
Extra info kan verkregen worden bij Bert Degryse: bert.degryse@cawcentraalwestvlaanderen.be en 0499 90 23 75

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid