Vacature ref. 2022-02 Teambegeleider – Slachtofferhulp CAW Limburg

Limburg
Reageren voor 31.01.2022
Deeltijds, Onbepaalde duur

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio Limburg.

CAW Limburg is op een zoek naar een dynamische (m/v/x)

 

Teambegeleider Slachtofferhulp

 

Profiel

Opleiding: bachelor of master humane wetenschappen. Een therapeutische opleiding in en/of ervaring met traumabegeleiding, weten we naar waarde te schatten. Ervaring in leidinggeven en werken met  slachtofferschap gerelateerde problematieken is een pluspunt.

Contract

We bieden je een contract van 50% jobtime voor onbepaalde duur (met mogelijks kans op uitbreiding)

Start tewerkstelling

Februari 2022

Plaats van tewerkstelling

Limburg

Vergoeding

Volgens P.C. 319.01 – aangevuld met extralegale voordelen

Solliciteren

Mail een gemotiveerd schrijven met jouw CV voor 31/01/2022 naar vacatures@cawlimburg.be en kris.vanderhoydonck@cawlimburg.be met te vermelden referentie: 2022-02.

 

Voor meer info kan je terecht bij Kris Vanderhoydonck, clustercoördinator cluster Forensisch Welzijn – kris.vanderhoydonck@cawlimburg.be – GSM: 0473/ 72 66 99

Selectieprocedure

Preselectie aan de hand van de ontvangen sollicitatiebrieven en CV’s. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek. Zij dienen een uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden model 2) voor te leggen.

 

CAW Limburg kenmerkt haar personeelsbeleid door een openheid om te werken met medewerkers van verschillende culturen en/of die beschikken over interculturele competenties.

 

 

Wie zijn wij?

 

CAW Limburg, een dynamisch Centrum Algemeen Welzijnswerk, met ambulante en residentiële hulpverleningsteams, actief in de provincie Limburg, biedt maatschappelijke dienst- en hulpverlening die ter beschikking staat van alle personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge van persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren.

 

Het team Slachtofferhulp is een onthaal- en begeleidingsteam binnen de Forensische Cluster van CAW Limburg. De Forensische Cluster werkt met daders en slachtoffers van misdrijven en hun naasten vanuit een welzijnsgerichte, emancipatorische en herstelgerichte visie.

 

Het team Slachtofferhulp staat in voor het onthaal en de begeleiding van meerder- en minderjarige slachtoffers, na- en naastbestaanden en getuigen van misdrijven, nabestaanden van slachtoffers van dodelijke verkeersongevallen en van zelfdoding en slachtoffers van rampen en terreur.

 

CAW Limburg realiseert haar aanbod Slachtofferhulp binnen een integrale benadering van Slachtofferzorg waarbij er zeer nauw samengewerkt wordt met belangrijke netwerkpartners vanuit politie (‘slachtofferbejegening’) en justitie (‘slachtofferonthaal’).

 

 

Wat verwachten wij van jou?

Bevoegdheden

De teambegeleider staat in voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning en de coördinatie van de dagdagelijkse werking van het team Slachtofferhulp. Hij/zij waarborgt een kwalitatieve hulpverlening aan cliënten van betreffende deelwerking en dit binnen het kader van de doelstellingen van de organisatie. Tevens maakt hij verbinding met de netwerkstructuren van zowel welzijn- en geestelijke gezondheidspartners als van politie en justitie. Doel is om zo vanuit Slachtofferhulp, en bij uitbreiding het bredere CAW, een wezenlijke bijdrage te leveren aan de realisatie van integrale Slachtofferzorg in Limburg.

Plaats in de organisatie

De teambegeleider maakt deel uit van de toegewezen teams en geeft leiding aan de medewerkers van deze teams. Hij vertegenwoordigt, in afspraak met de clustercoördinator, zijn deelwerking en weet de specifieke opdracht te plaatsen binnen het geheel van het CAW.

De teambegeleider vormt de directe verbindingsfiguur tussen zijn en de andere lokale teams, de clustercoördinator en de operationele directeur. Bovendien heeft hij, indien nodig, op gepaste tijdstippen uitwisseling en overleg met andere  teambegeleiders en leden van het management rond overkoepelende thema’s.

Kennis en ervaring

 • Op de hoogte zijn (of geraken) van wetgevende en juridische kaders inzake slachtofferschap
 • Kennen van en kunnen bewegen in politioneel (politiezones) en justitieel netwerk (Justitiehuizen, rechtbank, … ) ifv samenwerking
 • Ervaring in/kennis van kaders mbt trauma, verwerkingsprocessen, complexe rouw, …

 

 • Kennen van en kunnen bewegen in breder netwerk van hulpverlening: partners eerstelijnszones, Family Justice Centrum, …
 • Coaching van groepen
 • Coaching van medewerkers via functionerings- en evaluatiegesprekken, VTO,…

 

Competenties

 • Medewerkers coachen en stimuleren in hun professionele ontwikkeling
 • Netwerken uitbouwen en onderhouden
 • Organisatiesensitiviteit: houdt in het nemen van beslissingen rekening met de impact ervan op het team en andere delen van de organisatie
 • Stressbestendigheid
 • Beleidsmatig werken: visie en strategie mee ontwikkelen en weten om te zetten in actieplannen
 • Zelfontplooiing: zichzelf stimuleren tot ontwikkeling van professionele vaardigheden
 • Probleemoplossend handelen: uit eigen beweging zaken aanpakken, voorstellen formuleren en/of proactief reageren

Resultaatsgebieden/Taken

Beleidsmatig niveau tav het CAW en de ruimere sector:

 • Draagt een medeverantwoordelijkheid ten aanzien van het
 • Hij/Zij is medeverantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening van zijn/haar team en is hiervoor het 1ste aanspreekpunt van zijn/haar
 • Zorgt samen met de clustercoördinator voor een goede en loyale uitvoering van de beleidsbeslissingen, volgt de CAW interne en externe beleidsontwikkelingen op en is aldus voldoende op de hoogte
 • Geeft vanuit inhoudelijke specialisaties mee vorm aan het beleidsplan en de uitbouw van een kwaliteitsvolle werking wat betreft zijn/haar team
 • Draagt mee zorg voor de profilering naar overheden, beleidsorganen, andere organisaties en het brede publiek
 • Is de vertegenwoordig(st)er van zijn/haar team en het CAW (dit kan zowel intern als extern zijn)
 • Stelt zich kritisch op en heeft een belangrijke signaalfunctie, zowel naar teamleden als naar directie en management

Tav het team:

 • Is verantwoordelijk en staat in voor de inhoudelijke en operationele aansturing van zijn/haar team
 • Vertaalt de CAW-visie in samenspraak met de clustercoördinator in een jaarplan voor de eigen deelwerking om te komen tot operationele doelstellingen die een link hebben met de strategische doelstellingen
 • Participeert actief aan de wederzijdse doorstroming van informatie
 • Heeft een verantwoordelijkheid voor het aanleveren van administratieve formaliteiten o.a. jaarverslag, enquêtes,…
 • Is, in overleg met de clustercoördinator het 1ste lokaal en regionaal aanspreekpunt voor bepaalde externe contacten. Hij/zij bouwt kwaliteitsvolle externe contacten uit en onderhoudt deze. Deze externe contacten kaderen in het globale CAW-beleid met als doel te komen tot een goede samenwerking met externe diensten
 • Neemt deel aan, organiseert en/of leidt intern overleg en zorgt dat medewerkers en andere diensten en/of verantwoordelijken op de hoogte zijn. Volgt aanvullend en in overleg met de clustercoördinator werksoortelijk en/of themagebonden overleg op (intern en extern)
 • Coördineert en voert lokaal de stagiairs- en vrijwilligerswerking uit
 • Is verantwoordelijk voor de registratieopdracht van de hem/haar toegewezen deelwerking

 

 

Tav cliënten

 • Heeft voeling met het cliëntnetwerk in functie van de strategische en operationele opdracht als teambegeleider en om een kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening te garanderen
 • Bemiddelt in moeilijke dossiers
 • Kan eventueel een aanspreekpunt zijn voor de cliënten en neemt een rol op in de klachtenprocedure

Tav medewerkers

 • Geeft leiding aan de hem/haar toegewezen medewerkers en team in overeenstemming met het CAW- Dit om te komen tot een ondersteunend werkklimaat om samen met gemotiveerde en deskundige medewerkers de vooropgestelde resultaten te behalen. Belangrijk hierbij is dat de teambegeleider voeling blijft hebben met wat er leeft op de werkvloer
 • Onthaalt nieuwe medewerkers op de werkvloer
 • Houdt functionerings- en evaluatiegesprekken van de medewerkers en communiceert bevindingen ter zake aan de clustercoördinator en personeelsdienst
 • Werkt mee aan de uitvoering van het VTO-beleid
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van het arbeidsreglement (o.a. verlofregeling en verzuimbeleid)
 • Voert de selectie- en sollicitatieprocedure uit in overleg met de clustercoördinator
 • Vertaalt de noden van medewerkers en gaat mee op zoek naar mogelijkheden

Tav organisatorisch niveau

 • Ifv financiën:
  • Bespreekt samen met de clustercoördinator de werkingsbegroting voor zijn/haar team
  • Samen met de clustercoördinator verantwoordelijk voor het evenwicht van de werkingsbegroting in zijn/haar team
 • Ifv infrastructuur:
  • Beheert de infrastructuur als een goede huisvader
  • Draagt zorg voor het algemeen onderhoud en het onderhoud van de installaties
  • Signaleert gebreken
  • Signaleert gebreken in kader van veiligheid en brandpreventie

Wat bieden we je?

 • Een uitdagende, afwisselende job
 • Een gedreven en spontaan team dat je van harte welkom wilt heten
 • Verloning volgens C. 319.01
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen volgend C. met omniumverzekering
 • Interessant systeem van groepsverzekering: pensioensparen
 • Sociaal abonnement
 • Vakantiegeld en eindejaarspremie volgens wettelijk tarief

Download: 2022-02 SH - TB