Stagevacature PSB-IFG

CAW Centraal-West-Vlaanderen
, Stage, Tijdelijk

Stage vacature
STAGE Vacature Psychosociaal begeleider focus team Intra familiaal geweld ambulant/Slachtofferhulp

CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) is er voor iedere burger met om het even welke welzijnsvraag. Als eerstelijnsorganisatie is het onze ambitie het welzijn te versterken van de burger en dit vanuit een brede blik op de verschillende levensdomeinen van een persoon. We hebben hierbij bijzondere aandacht voor burgers in een kwetsbare situatie.
Als psychosociaal begeleider Slachtofferhulp sta je in voor de hulp- en dienstverlening aan slachtoffers (volwassenen, jongeren, kinderen), getuigen, na- en naastbestaanden van misdrijven en rampen, alle betrokkenen van een verkeersongeval, nabestaanden van zelfdoding, hulpverleners en dienstverleners van slachtoffers en dit conform de missie, visie en werkingsprincipes van de organisatie.
Als psychosociaal begeleider IFG Ambulant sta je in voor de mobiele en ambulante begeleiding van koppels die vrijwillig (rechtstreeks of via politionele verwijzing) de vraag stellen naar hulp om het geweld in hun relatie te stoppen. Dit conform de missie, visie en werkingsprincipes van het CAW. Naast de begeleiding van hulpvragers organiseer je samen met collega’s preventieve- en sensibiliseringsacties rond het thema IFG.

Opdrachten als PSB IFG Ambulant/Slachtofferhulp

Psychosociaal Begeleider IFG Ambulant
▪ Begeleiden van koppels waar geweld (psychisch, economisch, fysiek, sociaal, seksueel) voorkomt binnen de relatie.
▪ Systematische begeleiding door middelen van individuele-, koppel- en gezinsgesprekken en inzet van diverse methodieken binnen de grenzen van het eerstelijnsaanbod ahv een begeleidingsplan.
▪ Begeleiding op dienst en wanneer aangewezen in de thuissituatie.
▪ Het actief uitbouwen en onderhouden van een netwerk met andere diensten (o.a. politie, justitie, parket, ocj, …) in functie van de hulpvragers.
▪ Actieve inzet op preventie en sensibilisering rond het thema IFG.
▪ Stimuleren en verruimen van het netwerk rond het thema IFG.

Psychosociaal Begeleider Slachtofferhulp
▪ De begeleiding focust op de psychosociale, juridische en praktische gevolgen van het slachtofferschap
▪ De hulpverlening t.a.v. volwassenen en minderjarigen is gericht op: duidelijk krijgen van noden en coping strategieën van het slachtoffer. Info bieden op basis van de noden en op basis van de inschatting van de complexiteit van de situatie. Opstellen van het begeleidingsplan waarbij gekeken wordt wat een taak van slachtofferhulp kan zijn, aanvullend op de eigen veerkracht en het sociaal netwerk. Verdere opvolging en
hercontactname gedurende een bepaalde periode en in onderling overleg met de cliënt. Screening wanneer slachtoffers een verhoogd risico op posttraumatisch stress syndroom vertonen.
▪ Je begeleidt het groepsaanbod: opvang meerder- en minderjarigen bij een critical incident; gespreksgroepen rond specifieke problematieken
▪ Je biedt consult t.a.v. intermediairs, hulpverleners, andere actoren m.b.t. slachtofferschap
▪ Je zet je in i.k.v. preventie en sensibiliseren: door inzet van diverse methodieken wordt slachtofferschap blijvend in de kijker geplaatst zowel bij de burger als welzijns- en politionele en justitiële actoren

Enkele casussen waarmee je aan de slag gaat
• Noor en Koen zijn al 20 jaar een koppel. De laatste 5 jaar neemt het geweld systematisch toe. Ook de politie interventies volgen elkaar kort na elkaar op. Ze vragen ondersteuning in het stoppen van het geweld.
• Maxine heeft haar man gevonden na een zelfmoordpoging. De beelden blijven spelen in haar hoofd. Ze wil haar leven terug op de rails krijgen na dit verlies.
• Dorien was getuige van een verkeersongeluk met een dodelijk slachtoffer. Ze vraagt hoe ze zich staande kan houden na deze gebeurtenis.
Ons aanbod
• We bieden je een uitdagende stage ervaring in een dynamische eerstelijnsorganisatie.
• Je komt terecht in een warm team waar je een eigen stagementor krijgt toegewezen. Daarnaast biedt het voltallige team ook de nodige ondersteuning om je stage ervaring maximaal vorm te geven.
• Je neemt een ondersteunende rol op gekoppeld aan meerdere teamleden waardoor je kennis maakt met diverse hulpverleningsstijlen.
• Je neemt structureel deel aan team intervisie. Er is ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een organisatie brede intervisie/clusteroverstijgende intervisie (COI).
• Naast het leren kennen van je eigen stage team, is er ook mogelijkheid om zicht te krijgen op de voltallige organisaties en de ruimere inhoudelijke opdrachten van een CAW.

Stel je kandidaat
▪ Interesse in deze stageplaats? Bezorg de nodige informatie via de website!
CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.

Download: Stage vacature PSB IFG-SH