Begeleider sociale opvang (80 of 100%)

Turnhout
Reageren voor 31.10.2020
Bepaalde duur, Voltijds

Deze vacature is enkel beschikbaar in de regio De Kempen.

CAW De Kempen is op zoek naar een begeleider (80% tot 100%) voor het team Sociale Opvang in Turnhout.

Wie zijn wij?

CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen.

De CAWhulpverlener biedt hulp volgens de principes die beschreven zijn in de visieteksten ‘Werken aan verbinding’ en ‘Krachtig Sociaal Werk’ en vanuit de missie en visie van CAW De Kempen. Je biedt een breed spectrum van hulpverlening aan vanuit de eerste lijn.

Tewerkstellingskader

Je werkt in het team Sociale Opvang in Turnhout en je werkt in een flexibel uurrooster, inclusief sporadisch nacht en weekendpermanentie voor onthaal én voor de bewoners van de sociale opvang voor dak- en thuislozen. Daar worden mensen opgenomen die wegens omstandigheden dak en thuisloos geworden zijn. Dit kunnen crisisopnames, kortdurende trajecten of langdurige trajecten zijn.

Je werkt mee aan de residentiële opvang en begeleiding van verschillende cliëntsystemen van alle leeftijden met of zonder kinderen. Je werkt samen een begeleidingsplan uit, je coacht de cliënt in zijn groei en zet hem in zijn eigen kracht en talenten om tot de nodige zelfredzaamheid te komen. Je neemt dossiers op in de volgende afdelingen:

 • De beveiligde opvang: specifiek voor personen die omwille van intrafamiliaal geweld tijdelijk of langdurig een nieuw onderkomen nodig hebben. Veiligheid en rust zijn sleutelbegrippen. Als begeleider stel je samen met de cliënt een individueel veiligheidsplan op. Waar mogelijk faciliteer je in samenwerking met o.a. Team Intrafamiliaal Geweld een constructieve dialoog tussen beide partners. Je helpt de cliënt bij het formuleren van concrete doelstellingen en stippelt op basis daarvan een hulpverleningstraject uit.
 • De langdurige opvang: hier ga je samen met het cliëntsysteem een krachtgericht traject aan, waarbij alle relevante levensdomeinen samen aangepakt worden. We willen binnen een redelijke termijn een duurzame doorstroom naar een stabiele woonsituatie verwezenlijken.

 • De kortdurende crisisopvang: hier ligt de focus op de sociaal-administratieve opvolging en de vlotte doorstroming naar andere opvangmogelijkheden.

 • Je maakt deel uit van de permanentie waarbij je over alle afdelingen van de sociale opvang heen aan presentiewerk doet.

Taken

 • Je biedt psychosociale eerstelijns ondersteuning, budgetbeheer en nabegeleidingen.

 • Je neemt en onderhoudt op een gepaste manier contact met de cliënt en zijn professionele en persoonlijke context.
 • Je geeft de cliënt uitleg over de organisatie, de werking, de klachtenprocedure en de deontologische code.
 • Je respecteert het beroepsgeheim, de deontologische code en de GDPR-richtlijnen.
 • Je maakt gebruik van verschillende methodieken, afhankelijk van de fase in het hulpverleningsproces.
 • Je beweegt in de leefwereld van de cliënt en werkt cultuursensitief.
 • Je behandelt elke cliënt gelijkwaardig, ongeacht zijn/haar leeftijd, gender, seksuele geaardheid, afkomst, nationaliteit, beperking of chronische ziekte.
 • Je bespreekt en evalueert het hulpverleningstraject van de cliënt op regelmatige basis met collega’s op de teamvergaderingen.
 • Je verwijst en/of leidt cliënten gericht naar andere interne of externe diensten en werkt constructief met hen samen rond het verloop van het hulpverleningstraject.
 • Je verwerkt de geboden hulpverlening systematisch in het elektronisch dossier.
   

Wie ben je?

 • Je hebt interesse om te werken met dak- en thuislozen (ook in crisis) en hun context, zowel procesmatig als directief. Je hebt zicht op uitsluitingssystemen die dak- en thuisloosheid bevorderen.
 • Je respecteert de bestaande visie en werkingsprincipes (o.a. aanklampend en meerzijdig partijdig werken) van het CAW.
 • Je hebt inzicht in je eigen mogelijkheden en beperkingen: je bent bereid tot reflectie en zelfkritiek.
 • Je bent stressbestendig: tijdsdruk, onzekerheid en groot emotioneel appel van de doelgroep kunnen dragen en hanteren
 • Je bent in staat erg zelfstandig aan de slag te gaan.
 • Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.

 • Kennis van andere talen is een groot pluspunt. Benoem deze zeker in je motivatie.

 • Je hebt een Bachelor of Master in een menswetenschappelijke richting of je hebt ervaring in het werken met de doelgroep van het CAW en/of armoedeproblematiek.

 • Ervaring in het werkveld strekt tot aanbeveling.

 • Interculturele ervaring is een absoluut pluspunt.

Wat mag je verwachten?

Wij bieden een vervangingscontract (ongeveer 1 jaar) voor 80% tot 100% jobtime. Je wordt verloond volgens de geldende barema’s van PC319.01 (B1c). De bruto startwedde bedraagt 2.268,84 euro per maand voor 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit.

Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.

Je tewerkstellingsplaats is Stationsstraat 80 in Turnhout.

Ben je geïnteresseerd?

Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul dan het invulformulier op deze website in.

 • We verwachten je kandidatuur ten laatste op 31 oktober 2020.
 • Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
 • Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek in Herentals op donderdag 12 november in de namiddag.

De datum van indiensttreding is maandag 23 november 2020.

Wil je meer weten over CAW De Kempen, surf dan naar www.caw.be en selecteer regio De Kempen.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met teamverantwoordelijke Maja De Belder: 0491 35 14 30 / maja.debelder@cawdekempen.be of met personeelsmedewerker Lies Lavrysen: 0493 09 68 44 / lies.lavrysen@cawdekempen.be

Kwaliteiten zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst of nationaliteit.