Psychosociaal begeleider Mobiele hulpverlening – Jongerenbegeleider WEST4Youth 1VTE

CAW Centraal-West-Vlaanderen
Reageren voor 17.05.2021
Bepaalde duur, Voltijds

VACATURE
Psychosociaal begeleider Mobiele hulpverlening (0,5 VTE) / Jongeren (0,5 VTE) – regio Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne) – 1 VTE – contract 2 jaar (duurtijd project) – met kans op verlenging

Wij zoeken een psychosociaal begeleider die integraal en intensief aan de slag gaat met cliënten. Je werkt met de cliënt waar hij/zij je nodig heeft (in de context, aan huis, op vindplaatsen, op straat, bij diensten, in het opvangcentrum…).
Je gaat op een krachtgerichte, doelgerichte en oplossingsgerichte manier aan de slag met de ondersteuningsvragen van je cliënt. Samen met je cliënt en diens netwerk zoek je naar gepaste ‘oplossingen’. Je aanpak is outreachend, proactief en aanklampend.
Je werkt deeltijds als mobiele hulpverlener binnen het Outreach team van het CAW en deeltijds als jongerenbegeleider binnen het organisatie-overschrijdend team WEST4Youth.

Jouw opdrachten
Mobiele hulpverlener (0,5 VTE)
▪ Je geeft vorm aan een welzijnstraject bij de meest kwetsbare hulpvragers. Vaak zijn deze hulpvragers personen in precaire levensomstandigheden die op straat leven of deze frequenteren; met psychische en/of verslavingsproblemen; die dakloos zijn of het risico lopen dakloos te worden; die op een wachtlijst staan voor een opvangcentra dak- en thuisloosheid; met of zonder verblijfspapieren; die omwille van hun gedrag op straat voor overlast zorgen en waarbij een welzijnsgerichte benadering relevant en wenselijk is;… .
▪ Je doet aan vraagverheldering, analyseert de situatie en behoeften van de cliënt.
▪ Je biedt directe en laagdrempelige hulp in hun leefomgeving (aan huis, op vindplaatsen, op straat, bij diensten, in het opvangcentrum,…) en tracht antwoorden te bieden op concrete hulpvragen en problemen inzake huisvesting, inkomen, activering, lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, netwerk, verslaving, zelfredzaamheid,… Essentiële componenten zijn een integrale aanpak met aandacht voor alle levensdomeinen, de opbouw van een vertrouwensrelatie, een aanklampende begeleidingshouding, samenwerking met andere diensten (casemanagement), het versterken van het sociale netwerk.
▪ Je tracht de drempel van hulpverlening zo laag mogelijk te houden door vindplaatsgericht, informeel, vraaggestuurd, op tempo van cliënten en zo onvoorwaardelijk mogelijk te begeleiden.
▪ Je gaat vaak op stap met cliënten en tracht op een actieve manier stappen te zetten in het
begeleidingsproces. Het samen op pad gaan creëert vaak meer kansen om netwerken te activeren.
▪ Je tracht, daar waar mogelijk, verbinding te maken met het regulier zorgaanbod. Daarbij is het, gezien het profiel van de cliënten, belangrijk dat je de cliënt niet zomaar loslaat, maar zorgt voor een goede ‘warme’ overdracht en de cliënten eventueel even blijft volgen.

Jongerenbegeleider (0,5 VTE)
▪ Je geeft vorm aan een integraal welzijnstraject van kwetsbare jongeren (18-30 jaar) die omwille van een meervoudige en complexe problematiek onvoldoende aansluiting vinden bij het huidig aanbod van hulp- en dienstverlening (binnen verschillende sectoren). Het integraal welzijnstraject focust zich zowel op het verbeteren van de leefsituatie van jongeren (herstelgericht werken) als op het activeren van de jongeren richting arbeidsmarkt. Dit via:
– psychosociale begeleiding: werken aan motivatie, verhogen van de draagkracht,
conflictbeheersing, communicatie en zelfbeeld,…
– begeleiding en ondersteuning bij praktische organisatie: planning, (dag)structuur, mobiliteit,
balans werk-privé, kinderopvang,…
– werken aan randvoorwaarden/levensdomeinen: administratie, woonsituatie, financiën,
materiële dienstverlening,.…
– uitbouwen van een sociaal en zorgnetwerk: onderzoeken en inschakelen van
steunfiguren,.…
– begeleiding bij het vinden van zinvolle vrijetijdsbesteding, bv. bewegingsactiviteiten en
sport, vrijwilligerswerk,.…
– begeleiding bij het zoeken en vinden van een geschikt opleidingstraject met het oog op
tewerkstelling: tweedekansonderwijs, beroepsopleiding, lessen rijbewijs, lessen Nederlands,
werkplekleren,.…
– begeleiding bij het aanleren en trainen van de werknemersvaardigheden: attitudes en soft
skills
– begeleiding bij het aanleren en trainen van de sollicitatievaardigheden en digitale
vaardigheden: opmaak cv en motivatiebrief, personal branding, vacatures zoeken en
vinden, jobhunting en jobmatching, het voeren van een sollicitatiegesprek
– begeleiding bij het behouden van tewerkstelling: jobcoaching, taalcoaching, jobcarving
▪ Je waarborgt de continuïteit van de hulp- en dienstverlening voor de jongere via casemanagement.

Je bent voor de jongere een vaste vertrouwenspersoon en je bent het aanspreekpunt voor het
ondersteund netwerk van de jongere. Je bent in staat om een vertrouwensrelatie op te bouwen met
moeilijk te bereiken jongeren. Je slaat een brug tussen formele en informele zorgsystemen,
coördineert en volgt de uitvoering van het integraal trajectplan van de jongere op.
▪ Je zet de jongere centraal, vertrekt vanuit de behoeften van de jongere en versterkt zijn krachten.
Je geeft ruimte aan de initiatieven die vanuit de jongere komen en spreekt waardering uit voor de acties die de jongere onderneemt. Je werkt vanuit een onvoorwaardelijke relatie en een
professionele nabijheid. Samen werk je aan het verhogen van zijn kansen op maatschappelijke
integratie, het bereiken van een zo hoog mogelijke mate van autonomie en het welbevinden op elk levensdomein. Je leert de jongere eigenaarschap nemen over zijn traject door het vergroten van de participatie, het versterken van zijn talenten, kwaliteiten en zijn zelfoplossend vermogen en het vinden van een toekomstperspectief.
▪ Je maakt deel uit van een organisatie-overschrijdend team en bouwt mee aan een samenwerken en verbindend partnerschap. Je deelt kennis en expertise en wisselt ervaringen uit. Je benut de verschillende expertises, durft experimenteren en denkt in alternatieve manieren. Je werkt nauw samen met de andere jongerenbegeleiders in functie van de hulpvragen van de jongere.

Jouw profiel
▪ Je beschikt minimum over een bachelor diploma in een sociale/ menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.
▪ Je bent gebeten door op maat werken met kwetsbare mensen, je houdt ervan om integraal,
proactief en outreachend te werken.
▪ Je gaat graag zelfstandig aan de slag en trekt je uit de slag in onverwachte situaties. Je vindt een vaste werkplek niet belangrijk en je hebt er geen moeite mee om je vaak te verplaatsen in functie van je cliëntcontacten.
▪ Je hebt affiniteit met de verschillende thema’s binnen het Algemeen Welzijnswerk: financiële
hulpverlening, thuisloosheid, gezins- en relationele problemen, echtscheiding, opvoedingsondersteuning, kansarmoede,…
▪ Je hebt kennis van de sociale kaart.
▪ Je beschikt over rijbewijs B en een wagen

Arbeidsvoorwaarden
▪ Je werkt binnen PC 319.01 (Barema B1c), aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen
extra verlof. Je werkt in de ruime regio van de Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en
Veurne).
▪ Arbeidsovereenkomst 2 jaar – met kans op verlenging (afhankelijk van projectverlenging) – 1 VTE – avondwerk minimaal 1x per week tot 19u

Solliciteren
▪ Solliciteren kan t.e.m. 17 mei 2021. Stuur je brief en cv per mail aan:
vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be .
▪ Kandidaten die weerhouden worden op basis van brief en CV krijgen een schriftelijke proef
toegestuurd op 20 mei 2021, de proef wordt terug verwacht op 24 mei 2021 voor 16u.
▪ Kandidaten geselecteerd op basis van de schriftelijke proef komen op gesprek op 1 juni 2021 in de voormiddag in de Krekelstraat 56, Izegem / afhankelijk van de maatregelen i.v.m. de verspreiding van COVID-19 via Zoom.
▪ Extra info kan verkregen worden bij Céline Bisschop via
celine.bisschop@cawcentraalwestvlaanderen.be en 0492 22 54 14 .

Download: 20210428_Vacature PSB Mobiel WH - Jongerenbegeleider WEST4Youth