Crisishulp Noord-West-Vlaanderen anders georganiseerd

Vanaf nu ziet het aanbod crisishulp van CAW Noord-West-Vlaanderen er een stuk anders uit. We stappen af van een hoofdzakelijk residentiële benadering in de vorm van crisisopvang. We introduceren een totaalconcept van crisishulp, waarvan crisisonthaal – crisisinterventie – crisisbegeleiding – crisisopvang de vier belangrijke modules zijn.

De psychosociale crisis is het nieuwe uitgangspunt, al dan niet gelinkt aan een situatie van dak- of thuisloosheid. Crisismomenten zijn kantelmomenten. Ze houden een noodzaak aan verandering in. Door op het moment van de crisis in te grijpen voorkom je verdere escalatie. Je kan meer ingrijpende hulp, zoals residentiële opname, vermijden. Of je voorkomt dat de cliënt (en zijn context) afglijdt naar een chronisch verhaal.

Hieronder overlopen we wat er verandert en wanneer.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Noord-West-Vlaanderen.

Hoe definiëren wij crisishulp

Onder ‘crisishulpverlening’ verstaan we kortdurende, intensieve, meestal directieve begeleiding aan mensen in een acute psychosociale noodsituatie. Het herstel van het evenwicht in de toestand van de cliënt (of het cliëntsysteem) is de focus.

Crisishulpverlening is actiegericht, speelt zich af in het hier en nu en is beperkt in tijd.

Een aanbod met vier modules

Het aanbod bestaat uit de modules crisisonthaal, crisisinterventie, crisisbegeleiding en crisisopvang.

Crisisonthaal verheldert de hulpvraag en toetst deze aan de definitie van crisis. Het onthaal voorkomt dat situaties escaleren, brengt rust en maakt een inschatting van het gevaar. De onthaalmedewerker ondersteunt daarbij de aanmelder in het zoeken naar mogelijke oplossingen waarbij de aanmelder zelf terug aan de slag kan zodat tussenkomst van crisishulp zoveel als mogelijk vermeden wordt (= consult, informeren en adviseren).

De doelstelling van de crisisinterventie is tweeledig. Enerzijds het vervolledigen van de vraagverheldering (in functie van het deblokkeren van de crisis), anderzijds het bieden van een onmiddellijke, kortdurende en stressverlagende vorm van hulpverlening.

Crisisbegeleiding heeft als doel de crisis (verder) te deblokkeren wanneer blijkt dat de interventie onvoldoende was. Hier beschikt de hulpverlener en zijn cliënt over meer tijd (28 dagen).

Crisisopvang kan ingezet worden indien dit nodig is om tot een oplossing van de crisissituatie te komen of om de veiligheid te garanderen. Deze tijdelijke adempauze (28 dagen) kan ook preventief worden ingezet bijvoorbeeld om verdere escalatie te voorkomen.
De module crisisopvang wordt altijd in combinatie ingezet met ofwel crisisinterventie of –begeleiding. Waar opvang aangewezen is, gebeurt dit in kleine wooneenheden van het CAW of van OCMW’s waarmee een samenwerkingsakkoord is afgesloten.

Naar een team Crisishulp Meerderjarigen

Het vroegere team crisisopvang is nu het team Crisishulp Meerderjarigen. Het team verhuisde naar Ruddershove 8 in Brugge. Sinds april heeft het team daar zijn uitvalsbasis. Het team Crisishulp Meerderjarigen is, indien noodzakelijk, mobiel inzetbaar.

3 april 2018 stopte de groepsopvang in de Katelijnevest

Vroeger kon men voor crisisopvang terecht in de Katelijnevest in Brugge. Vanaf 3 april kunnen geen aanmeldingen meer worden gedaan voor de oude werking in de Katelijnevest. We werken de bestaande wachtlijst weg en gaan voluit voor de nieuwe werking.

De huidige opvangplaatsen (groepsopvang) worden omgevormd naar individuele wooneenheden (studio’s, gezinswoningen) om binnen de module ‘crisisopvang’ in te zetten.

Hoe aanmelden?

Vanaf 1 juni 2018 worden crisissituaties van meerderjarigen aangemeld via onze onthaalpunten in Blankenberge, Brugge, Oostende, Torhout, en via JAC Brugge en JAC Oostende voor jongeren tussen 18 en 25.
Een medewerker van het onthaal verheldert de vraag en schat in of het team crisishulp meerderjarigen moet ingeschakeld worden.

Buiten de openingsuren van het onthaal kan je terecht op het nummer 050 66 30 80.

Buiten de kantooruren (avond-, nacht- en weekendpermanentie) beperkt dit zich tot telefonisch onthaal, het beluisteren van de crisis en de eerstvolgende werkdag een afspraak bij een hulpverlener.

Hoe werkt het?

Voorbeeld 1

Je komt in contact met een situatie van intrafamiliaal geweld. De man ziet geen andere uitweg dan thuis weg te gaan wanneer de situatie op een avond uit de hand loopt.
Je dienst belt naar een van de onthaalpunten om de crisissituatie aan te melden.

Op basis van een gesprek met de cliënt wordt vastgesteld dat met beide partners rond de tafel zitten een optie is. De man heeft vooral angst om alleen thuis te zijn met elkaar, maar als er de komende drie dagen iemand van crisishulp kan langskomen bij hen thuis, ziet hij het wel zitten. Gedurende drie dagen volgt het team Crisishulp Meerderjarigen de situatie in het gezin op om te kijken of er verdere hulp nodig is.
De drie dagen crisisinterventie waren voor het koppel voldoende om de crisis te deblokkeren en stabiliteit te installeren. Het koppel werd ook op de hoogte gebracht van het aanbod in het CAW op vlak van relatiebegeleiding op langere termijn. Het team Crisishulp Meerderjarigen kon in deze acute crisissituatie kort op de bal spelen en daardoor een situatie van thuisloosheid vermijden. Het koppel ging in op het aanbod van relatiebegeleiding en werkte zo ook zelf mee aan een duurzame oplossing.

Voorbeeld 2

Je komt in contact met een moeder en een jongere van 19 jaar met een licht mentale handicap, die een heel moeilijke relatie hebben. De jongere kwam al met heel wat hulpverleningsorganisaties in contact, maar werd van het kastje naar de muur gestuurd door haar agressief gedrag en omdat geen enkele dienst met de situatie aan de slag kon. Daardoor is het meisje ook heel wantrouwig tegenover hulpverlening. Thuis loopt het aantal incidenten op en de moeder dreigt haar op straat te zetten omdat ze de situatie niet langer de baas kan.
Je dienst belt naar een van de onthaalpunten om de crisissituatie aan te melden.

Op basis van gesprekken met de moeder en de jongere wordt vastgesteld dat een korte opvolging onvoldoende stabiliteit kan garanderen. Er wordt gekozen om crisisbegeleiding in te schakelen en de situatie een maand op te volgen.
Zowel de moeder als de jongere zien het uiteindelijk niet meer zitten om nog onder hetzelfde dak te wonen. Er wordt gekeken of de jongere andere familie heeft waarmee ze het goed kan vinden. Het meisje geeft aan dat haar tante de enige is die ze vertrouwt en ook goed met haar om kan, maar ze heeft haar al twee jaar niet meer gehoord. Crisishulp Meerderjarigen belt de tante op en legt het verhaal uit. Het is voor de tante echter niet mogelijk om haar op te vangen. De module crisisopvang wordt ingeschakeld, het meisje kan terecht in een studio voor maximum 28 dagen. Dit geeft de tijd om alle mogelijkheden te verkennen om het meisje toe te leiden naar een geschikte vorm van woonbegeleiding. Het team neemt voor vervolghulp actief contact op met alle mogelijke partners.

Optimalisering aanbod dak-en thuislozen

Acute crisissituaties en situaties van dak- en thuisloosheid vragen elk een eigen aanpak. Steeds vaker worden we geconfronteerd met zeer complexe cliëntsituaties en mensen die chronisch dak- of thuisloos zijn. De vroegere invulling van crisishulp was niet aangepast aan dit soort vragen. CAW Noord-West-Vlaanderen tekent momenteel een meer gedifferentieerd aanbod voor dak- en thuislozen uit, net om dat probleem aan te pakken.

Voor een groep dak- en thuislozen zal crisisopvang geen optie meer zijn en zal het nieuwe concept van Crisishulp Meerderjarigen dus geen antwoord bieden op hun probleem. Daar zijn we ons van bewust, maar dit wil niet zeggen dat we deze mensen in de kou laten staan. We willen de problematiek in zijn geheel aanpakken en duurzame, meer woongerichte oplossingen bieden. Een gedifferentieerd aanbod voor dak- en thuislozen is dus niet enkel een verhaal van het team Crisishulp, maar van al onze werkingen die hulp bieden aan thuislozen, samen met andere betrokken sectoren.

In dit gedifferentieerd aanbod zijn vier pijlers essentieel:

  • Een aanbod met meer diverse woonvormen : beperkt samenwonen, Housing First, studio-opvang, gezinsopvang, …
  • Trajectmatig werken met aandacht voor chronisch thuislozen
  • Een regionale spreiding in de kernregio’s : Brugge, Middenkust, Houtland en Oostkust
  • Een intersectorale samenwerking