Crisisbegeleiding aan gezinnen

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio's Centraal-West-Vlaanderen, Noord-West-Vlaanderen, Zuid-West-Vlaanderen.

Het is waarschijnlijk niemand ontgaan in 2023: het Crisis – en investeringsplan Jeugdhulp van de Vlaamse Regering. Crisisjeugdhulp en het versterken ervan is één van de krachtlijnen uit dit plan. En deze versterking leidde onder andere tot de uitrol van een nieuw project in de CAW’s, namelijk crisisbegeleiding en crisisopvang aan gezinnen op verwijzing van het Crisismeldpunt. Sinds november 2023 is het begeleidingsaanbod operationeel in onze Provincie. Het aanbod crisisopvang is nog in volle ontwikkeling.

Wat is dit nieuw begeleidingsaanbod nu precies? 

In de eerste plaats goed om weten: dit nieuwe aanbod is enkel toegankelijk op verwijzing van het Crisismeldpunt. Na vraagverheldering kan het Meldpunt doorverwijzen naar een CAW crisisbegeleiding indien dit aangewezen is in het crisistraject. 

Dit aanbod wordt provinciaal georganiseerd en uitgerold in elke Vlaamse Provincie. De drie CAW’s in West-Vlaanderen bieden vanaf heden crisisbegeleidingen aan. Volgens domicilie wordt een gezin naar het betreffende CAW verwezen door het Meldpunt. 

De meldpuntmedewerker overweegt een CAW-begeleiding bij specifieke indicatoren. Uiteraard moet er in de eerste plaats sprake zijn van een acute crisis waardoor het dagelijks functioneren van een gezin ingrijpend wordt verstoord. Alle hulp loopt vast en er zijn geen mogelijkheden meer in de eigen context. Er is nood aan een tijdelijke, kortdurende versterking om de situatie te deblokkeren. 

  • De crisis wordt (onder andere) veroorzaakt door een aanwezige ouderproblematiek (psychosociaal, relationeel of materiaal) die de basiszorg en de veiligheid van de inwonende kinderen danig verstoort. 
  • De bereidheid van het gezin en hun hulpvraag zijn steeds het vertrekpunt. Het Meldpunt baseert zich op de crisisdoelen van het gezin (en de aanmelder) om een gepaste dispatching te doen. 
  • De crisisbegeleiding is een kortdurende en intensieve begeleiding van 28 dagen gericht op het herstellen van veiligheid en rust. Gedurende vier weken worden 2 tot 4 gesprekken per week gepland, voornamelijk in de thuiscontext.
  • Een begeleiding start steeds met een verkennend gesprek waarin, samen met het gezin én bij voorkeur ook in aanwezigheid van de aanmelder, wordt afgestemd. De crisisdoelen worden geconcretiseerd en zijn gericht op het stabiliseren van de acute crisis. De ruimere, onderliggende problematiek kan mogelijk onderwerp zijn van vervolghulp, die buiten het crisisnetwerk (regulier) te zoeken is. 
  • Na 28 dagen wordt de begeleiding afgerond met een eindverslag waarin gemaakte afspraken worden genoteerd en een gericht advies wordt gegeven. 
  • Het begeleidingstraject verloopt ook steeds in nauwe samenwerking met de reeds betrokken hulpverlening. 

Bij een acute crisissituatie en bij een mogelijke vraag naar een CAW crisisbegeleiding kan er steeds contact opgenomen worden met het Crisismeldpunt Minderjarigen: 050 33 77 40.