Onze voorwaarden

Een vorming aanvragen kan telefonisch of via mail naar jacpreventie@cawhallevilvoorde.be.

Denk eraan om tijdig de vorming aan te vragen:

  • minstens 6 weken vooraf voor een thematische vorming
  • minstens 4 weken vooraf voor een JAC-voorstelling.

Wij stellen een overeenkomst op. Van zodra deze ondertekend in ons bezit is, beschouwen wij de afspraak als definitief. Bij ondertekenen van de overeenkomst verklaart u zich ook akkoord met onderstaande voorwaarden.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Halle Vilvoorde.

Het aantal deelnemers per vorming

Wij werken bij voorkeur met (klas)groepen van maximaal 20 jongeren. Bij grotere groepen vragen we om deze op te splitsen. Aangezien we werken met interactieve methodieken, vormen te grote groepen een belemmerende factor en komt de kwaliteit van de vorming in het gedrang.

Aanwezigheid leerkracht of begeleider

Wij vragen bij voorkeur dat de leerkrachten of begeleiders niet aanwezig zijn bij de vorming. Onze ervaring leert dat de jongeren dan meestal minder geremd zijn om actief en vrijuit deel te nemen, wat een voorwaarde is voor het welslagen van de vorming. In samenspraak met de JAC-medewerker(s) kan hiervan afgeweken worden. Wij zijn uiteraard steeds bereid om aan de betrokken leerkracht of begeleider de inhoud van het programma te schetsen. Zo willen wij hen de kans geven om nadien verder te bouwen op de vormingssessie.

Locatie

Het vormingslokaal is bij voorkeur een voldoende grote ruimte met een schrijfbord of flap, krijt of stiften en voldoende stoelen. Een vorming op het JAC zelf kan steeds gevraagd worden maar is helaas niet altijd mogelijk.

Ziekte of overmacht

In geval van ziekte of overmacht van het JAC-team verbinden wij ons ertoe om de aanvrager zo vlug mogelijk op de hoogte te brengen en een gepaste schikking te treffen. Wij verwachten van de aanvrager dat hij ons zelf ook zo snel mogelijk op te hoogte brengt als er onverwachte omstandigheden optreden.

Iedereen op de hoogte

Wij vragen dat de betrokken leerkrachten of begeleiders én de jongeren zelf op de hoogte zijn van onze komst en van het vormingsthema.

Betaling

Na de aanvraag wordt een overeenkomst en een onkostennota opgestuurd. De overeenkomst is geldig van zodra wij een ondertekend exemplaar in ons bezit hebben. De factuur dient betaald te worden binnen 14 dagen na de vorming.

Wat bij niet naleven van de voorwaarden

Bij het niet naleven van de voorwaarden wordt een meerkost aangerekend van vijftig procent van de totale kostprijs. Indien de voorwaarden dermate geschonden worden, kan in het uiterste geval beslist worden om de vorming niet te laten doorgaan.