Disclaimer

De website www.caw.be , hierna de CAW-site genoemd, is eigendom van de CAW Groep vzw (de groep van de 11 CAW’s in Vlaanderen), met maatschappelijke zetel Turnhoutsebaan 139a te 2140 Borgerhout, hierna CAW Groep genoemd.

De toegang tot en het gebruik van de CAW-site is kosteloos, doch houdt de kennisname en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de volgende mededelingen en voorwaarden.

Indien je de nadere regels en voorwaarden voor het gebruik van de CAW-site niet aanvaardt, gelieve deze site onmiddellijk te verlaten.

Doel van de CAW-site

De CAW-site heeft tot doel informatie te geven over veelvoorkomende welzijnsvragen en –thema’s, over het aanbod van de CAW’s als antwoord op deze welzijnsvragen en over de CAW’s als organisatie.

Daarnaast geeft de CAW-site de mogelijkheid aan bezoekers om hun vraag via mail of chat te stellen aan een hulpverlener, of contactgegevens op te zoeken om telefonisch of in een persoonlijk gesprek hulp te vragen.

Alle informatie op de CAW-site (of op de websites waarnaar de CAW-site doorverwijst), is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, neem je contact op met een hulpverlener in een regionaal CAW (telefonisch, een face-to-facegesprek, via mail of chat).

Op of via de CAW-site ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang.

De inhoud van de CAW-site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de CAW-site

De CAW Groep besteedt veel aandacht en zorg aan de CAW-website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Deze website is echter nog in volle ontwikkeling, waardoor nog een heel aantal pagina’s niet ingevuld zijn. Wens je op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen, schrijf je dan in op de CAW-nieuwsbrief.

Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de CAW Groep niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op (of via) de CAW-site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de CAW Groep de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de webmaster van de CAW-site.

De CAW Groep spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De CAW Groep kan echter niet garanderen dat de CAW-site volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

De CAW Groep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de CAW-site of van de op of via de CAW-site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van jouw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van jouw apparatuur of programma’s.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de CAW-site word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De CAW Groep beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor jouw gebruiksgemak.

De CAW Groep aanvaardt dus geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Als je op jouw eigen website hyperlinks wil aanbrengen naar (onderdelen van) de CAW-site, vragen wij je om eerst contact op te nemen met de webmaster van de CAW-site.

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kun je contact opnemen met de webmaster van de CAW-site.

De CAW-Groep behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat je ongevraagd en uit eigen beweging aan de CAW Groep bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De CAW Groep wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De CAW Groep mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Je stemt ermee in dat de CAW Groep de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in jouw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat je je onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat je aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Bescherming van persoonsgegevens

De CAW Groep hecht veel belang aan de eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer.

Veel informatie is op of via de CAW-site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsook Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

De CAW Groep geeft je daarbij de volgende garanties:

  • Jouw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
    Jouw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
  • Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te (laten) verbeteren. Hiertoe neem je contact op met de webmaster van de CAW-site.
  • De CAW Groep treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van jouw persoonsgegevens.
  • De CAW-site kan gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de computer te herkennen bij een volgend bezoek en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

E-mailcommunicatie

E-mails en informatie die je ons stuurt worden vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding.
Wanneer we jouw e-mail ontvangen, houden we ons eraan je binnen de 2 werkdagen een antwoord te sturen. Soms kan er – buiten onze verantwoordelijkheid om – iets mis lopen tijdens de verzending, of kan de communicatie over het internet vertraging oplopen. Hou er daarom bij een dringende vraag rekening mee dat je misschien niet onmiddellijk antwoord krijgt.
We proberen je e-mail zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Ga na of de informatie die we je geven ook echt van toepassing is op je situatie.
De e-mail die wij je sturen is enkel aan jou gericht. Indien je informatie ontvangt die niet voor jou bestemd is, verwijder de info dan uit je computer en verwittig de afzender van de vergissing.
Om je zo goed mogelijk te helpen, hebben de hulpverleners per afdeling regelmatig overleg in team. Enkel de medewerkers van het team zijn betrokken bij jouw vraag. Al deze hulpverleners zijn gebonden door hun beroepsgeheim.

Bewaren van e-mails en gegevens

De e-mails die je ons stuurt worden tijdelijk in de mailbox bewaard door het CAW. We doen dit om je beter te kunnen helpen in het geval je opnieuw contact met ons neemt. Als je ons een e-mailbericht zendt, wordt je e-mailadres bekend. Denk dus na over het e-mailadres en de mailbox die je gebruikt (en wie het antwoord kan lezen). De gegevens die we van jou ontvangen dienen enkel om je de gevraagde informatie te verstrekken en worden anoniem geregistreerd.
Als je niet wil dat we jouw e-mail bewaren, laat dit dan weten.

Overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht je gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Neem daarvoor contact met ons op.

In de hulpverlening wordt er vaak gewerkt met een dossier. Het dossier is een hulpmiddel in de hulpverlening. Bijvoorbeeld om afspraken te noteren en jouw situatie op te volgen. Wanneer je een dossier hebt wordt hierin ook relevante informatie opgenomen afkomstig van e-mails. Wil je geen dossier? Dan heb je het recht om een dossier te weigeren. Spreek daarover met de hulpverlener.

Chat

Via www.caw.be kan je chatten met een professionele hulpverlener van een CAW. Lees hier de disclaimer.

Via www.caw.be/jac kunnen jongeren chatten met een professionele hulpverlener van een JAC. Lees hier de disclaimer.

Opmerkingen en suggesties?

Heb je opmerkingen of verbetersuggesties voor deze website? Laat ons dat zeker weten via info@caw.be.