Klokkenluidersmelding CAW

Europa wil het voor klokkenluiders eenvoudiger maken om onregelmatigheden in een organisatie of onderneming te melden. Met een duidelijke klokkenluidersrichtlijn wil het melders de nodige bescherming bieden en drempels wegnemen. De klokkenluidersrichtlijn werd door de wet van 28 november 2022 geïmplementeerd in het Belgisch recht, met inwerkingtreding op 15 februari 2023 (hierna “Klokkenluiderswet”).

 

Wie kan de klok luiden?

Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie verkreeg over inbreuken kan een melding maken. Het gaat dus ruimer dan enkel personeelsleden van CAW. Ook externen die via hun werk met CAW in contact komen, kunnen een melding maken. Denk bijvoorbeeld aan sollicitanten, consultants of leveranciers.

Hoe doe je een melding?

De regelgeving voorziet veilige meldkanalen binnen en buiten elke organisatie. Hoe je een melding doet, is afhankelijk van het CAW waarover de melding gaat. Via de link kan je een melding indienen en lees je ook meer over de Klokkenluiderspolicy van het betreffende CAW.

CAW Antwerpen
CAW De Kempen
CAW Boom Mechelen Lier
CAW Halle-Vilvoorde
CAW Oost-Vlaanderen
CAW Zuid-West-Vlaanderen
CAW Centraal-West-Vlaanderen
CAW Noord-West-Vlaanderen
CAW Brussel
CAW Limburg
CAW Oost-Brabant 

Waarvoor kan je de klok luiden?

Overeenkomstig de Klokkenluiderswet kan je inbreuken of zaken melden waarvan men te goeder trouw meent dat deze een inbreuk betekenen op de volgende gebieden

 • overheidsopdrachten
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering
 • productveiligheid en productconformiteit
 • veiligheid van het vervoer
 • bescherming van het milieu
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn
 • volksgezondheid
 • consumentenbescherming
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informaticasystemen
 • bestrijding van belastingfraude
 • sociale fraudebestrijding
 • inbreuken waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad
 • inbreuken in verband met de interne markt (mededinging en staatssteun, vennootschapsbelasting of constructies die erop gericht zijn onterecht een belastingvoordeel te krijgen).

Wat met je privacy?

De identiteit van de melder wordt te allen tijde vertrouwelijk gehouden. Wel kan CAW persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs, bevoegde autoriteiten en toezichthouders.

Wat na een melding?

Elke melder krijgt binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging. Uiterlijk drie maanden na de ontvangstbevestiging ontvangt de melder feedback, meer bepaald de als opvolging geplande of genomen maatregelen en de redenen voor die opvolging.