Privacyverklaring

CAW’s bieden hulpverlening aan en zijn gemakkelijk bereikbaar voor iedere burger met vragen of problemen inzake welzijn. Hierbij hechten de 11  CAW’s (Centra Algemeen Welzijnswerk) in Vlaanderen en Brussel veel belang aan de privacy van hun hulpvragers en de bescherming van persoonsgegevens. Elk CAW is individueel verantwoordelijk voor je persoonsgegevens. Alle CAW’s samen maken afspraken en zorgen voor de nodige (technische en organisatorische) maatregelen om jouw persoonsgegevens volgens de wettelijke regelgeving te beschermen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn onder andere:

 • Identificatiegegevens: deze laten toe om jou als persoon te identificeren; zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Persoonlijke kenmerken zoals leeftijd en geslacht
 • Sociale gegevens
 • Gegevens over jouw welzijn en gezondheid

Welke persoonsgegevens bewaren we?

 • Naam en voornaam
 • Rijksregisternummer
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Geslacht/gender
 • Nationaliteit
 • Domicilie
 • Adres/verblijfplaats
 • Telefoon- of gsm-nummer
 • E-mailadres
 • Informatie die we nodig hebben en verwerken in het kader van je hulpvraag

Bovenstaande gegevens bewaren we in een elektronisch dossier.

Het dossier wordt verder aangevuld en geactualiseerd doorheen het hulpverleningstraject.

Waarom houden we persoonsgegevens bij?

Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen, verwerken we persoonsgegevens in een elektronisch dossier. We noteren in jouw dossier enkel die dingen die we nodig hebben in het kader van je hulpvraag. Dit kan gaan over informatie over jou en je gezinssituatie, administratieve zaken, jouw vragen, hoe de hulpverlening loopt en contacten met andere betrokkenen. Soms kan het nodig zijn om gegevens over je gezondheid, financiële toestand of gerechtelijke informatie in het dossier op te nemen. We bespreken samen met jou wat we in het dossier noteren en wat niet.

Jouw gegevens worden door het CAW op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de geldende regelgeving verwerkt en bewaard.

We bewaren je dossier op een zo veilig mogelijke manier; in een onlineprogramma.

Worden gegevens met andere gedeeld?

We verwerken enkel die gegevens die noodzakelijk zijn voor de gevraagde hulp.

Om jou zo goed mogelijk te helpen, kan het noodzakelijk zijn om derden te betrekken of hebben we nood aan bijkomende informatie van die derden. Maar vooraleer we informatie opvragen of doorgeven wordt dit besproken met jou en vragen we je toestemming.

De Zorginspecties

Vanuit de overheid heeft de Vlaamse zorginspectie het recht om inzage te vorderen in een hulpverleningsdossier . Dit isnoodzakelijk om de inspectie goed te kunnen uitvoeren. De persoonsgegevens worden anoniem gemaakt, tenzij het gaat over een individuele klacht.

Cijferanalyse overheid

De CAW’ s zijn verplicht om jaarlijks geanonimiseerde gegevens te bezorgen aan de Vlaamse overheid, Afdeling Welzijn & samenleving. Het gaat om gegevens als domicilie, geslacht/gender, leeftijd, aantal hulpvragers, resultaat van de hulpverlening, ,…

Beroepsgeheim beschermt je gegevens

Naast de privacyregelgeving vallen alle medewerkers van het CAW waarmee je in contact komt onder het beroepsgeheim. Dit betekent dat wat je vertelt niet zomaar mag worden doorverteld.  Dit kan enkel indien je hiervoor toestemming geeft en zeer uitzonderlijk in een situatie van nood.

Beveiliging van persoonsgegevens

Ieder CAW draagt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens op gepaste wijze te beveiligen. Daarmee willen we voorkomen dat deze gegevens verloren gaan, misbruikt worden of voor onbevoegde personen toegankelijk zijn, bekend gemaakt worden, gewijzigd of vernietigd worden.

Daarvoor nemen we verschillende maatregelen:

 • door beperkte toegang te verlenen tot plaatsen waar de gegevens worden opgeslagen (zoals gebouwen en computers) en die toegang op te volgen
 • door technische hulpmiddelen zoals wachtwoorden en verificatie
 • door enkel toegang tot noodzakelijke informatie toe te staan

Verwerkers moeten aan eenzelfde niveau van beveiliging voldoen. Verwerkers zijn personen of instanties die voor het CAW persoonsgegevens verwerken zoals beheerders van het elektronisch dossier of van serverinstallaties, beveiligingsfirma’s…

Wat zijn je rechten?

Recht op informatie

We staan erop om zeer duidelijk en open te zijn over hoe we met je hulpvraag en je persoonsgegevens aan de slag gaan. Onze hulpverleners nemen dit ter harte en bespreken dit samen met jou. Via de website van het CAW kwam je op deze privacyverklaring terecht. Daarnaast informeren we jou via informatiebrochures zoals de folder ‘jouw dossier’, de folder rond de klachtenprocedure …

Recht om je toestemming in te trekken

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Bespreek dit met je hulpverlener of stuur een mail via onderstaand e-mailcontact.

Recht op inzage en kopie

Je hebt het recht op inzage of een kopie van je dossier. De aanvraag tot inzage of kopie gebeurt steeds via een standaardformulier. Dit formulier kan je bekomen bij je hulpverlener of via onderstaand e-mailcontact. De inzage wordt binnen een termijn van maximaal 14 dagen gegeven. Je kan hulp vragen om het formulier in te vullen.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te verkrijgen zodat je deze kan overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld een andere organisatie die je verder zal ondersteunen).

Recht op verbetering of aanvulling

Je hebt het recht op verbetering of aanvulling van je gegevens. Dat kan als de gegevens die we gebruiken  onjuist, onvolledig of niet ter zake zijn. Wanneer de cliëntinformatie het resultaat is van een professionele beoordeling, kunnen we niet altijd ingaan op je vraag. Je kan altijd laten toevoegen dat je niet akkoord bent met de professionele beoordeling.

Recht op gegevenswissing

Vanaf 1/01/2019 wordt je dossier 10 jaar bewaard na afsluiting van je hulpverlening. Daarna wordt het gewist.

Dossiers die vroeger werden afgesloten, voor 31/12/2018, worden vijf jaar bewaard.

Bovenstaande termijnen gelden tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen bestaan.

Als je schriftelijk bezwaar aantekent, kan je je gegevens op eigen verantwoordelijkheid eerder laten wissen.

Recht om klacht in te dienen

Wanneer je vindt dat het CAW jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteert, kan je steeds terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming van je CAW. Hij  zal  het CAW aanspreken om de klacht te behandelen en desgevallend de nodige maatregelen treffen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be

Wijzigingen

Je vindt steeds de meest recente versie van deze privacyverklaring op de website.

Contact

Voor het uitoefenen van je rechten, bij vragen over de inhoud van deze verklaring of bij vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je  contact opnemen met jouw CAW op één van de volgende e-mailadressen: