Privacyverklaring

1. Toepassingsgebied

De Centra voor Algemeen Welzijnswerk (hierna CAW’s) hechten veel belang aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens van hun cliënten, diens familie, bezoekers en andere belanghebbenden. De CAW’s willen dan ook transparant zijn over de redenen waarom ze persoonsgegevens verzamelen en wat er mee gedaan wordt. Bovendien willen de CAW’s duidelijk zijn omtrent de rechten van deze betrokkenen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. De CAW’s raden u dan ook aan deze privacyverklaring goed door te nemen en bij vragen contact op te nemen met het CAW dat persoonsgegevens van u verwerkt (heeft).

Deze privacyverklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door alle CAW’s, deze kan u hieronder terugvinden. Indien u nog meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen een specifiek traject of omtrent specifieke verwerkingen van persoonsgegevens door het aan u toegewezen CAW, kan u contact opnemen met dat CAW.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die de CAW’s verwerken van hun cliënten en andere betrokkenen in het kader van de hulp- en dienstverlening van de CAW’s.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

Deze verklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door de 11 CAW’s in Vlaanderen en Brussel. Zij hebben elk hun eigen maatschappelijke zetel en treden elk apart op als verantwoordelijke voor de verwerking. Voor specifieke vragen moet u bijgevolg contact opnemen met het CAW dat effectief persoonsgegevens van u verzameld heeft.

CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen
CAW Boom Mechelen Lier vzw, Maurits Sabbestraat 119, 2800 Mechelen
CAW Brussel vzw, Priemstraat 19A, 1000 Brussel
CAW Centraal-West-Vlaanderen vzw, Krekelstraat 56, 8870 Izegem
CAW De Kempen vzw, Hofkwartier 23, 2200 Herentals
CAW Halle Vilvoorde vzw, Poverstraat 75B 48, 1731 Asse
CAW Limburg vzw, Stoffelbergstraat 4, 3600 Genk
CAW Noord-West-Vlaanderen vzw, Ruddershove 8, 8000 Brugge
CAW Oost-Brabant vzw, Redingenstraat 6, 3000 Leuven
CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153, 9000 Gent
CAW Zuid-West-Vlaanderen vzw, Beheerstraat 46, 8500 Kortrijk

3. Trajecten waarin je persoonsgegevens verwerkt worden

De CAW’s verzamelen enkel die persoonsgegevens die ze effectief nodig hebben ter realisatie van welbepaalde doelstellingen. Voor elke CAW kunnen die doelstellingen licht verschillen. Echter wordt de realisatie van onderstaande doelstellingen alvast door alle CAW’s nagestreefd. Deze doelstellingen kunnen teruggevonden worden in Artikel 11 van het BVR betreffende het algemeen welzijnswerk (BVR 21/06/2013).

De CAW’s helpen mensen met al hun vragen en problemen inzake welzijn. Dit gaat van vragen over een moeilijke relatie, over persoonlijke moeilijkheden tot financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. De CAW’s bieden ook hulp aan slachtoffers en daders van geweld, misbruik en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven.

Om u met deze vragen en problemen te helpen, organiseren de CAW’s ontmoetingen, voorzien ze opvang, crisishulp, onthaal, begeleiding en preventie en houden ze verplicht een dossier bij. Hieronder kan u de verschillende trajecten terugvinden met o.a. hun doel, rechtsgrond en bewaartermijn.

3.1 Onthaalaanbod

Iedere burger met om het even welke vraag, en in het bijzonder de meest kwetsbare doelgroepen, kan hier gebruik van maken.

Persoonsgegevens die verzameld worden: 
Identificatiegegevens – Financiële bijzonderheden – Persoonlijke kenmerken – Fysieke gegevens – Leefgewoonten – Psychische gegevens – Samenstelling van het gezin – Vrijetijdsbesteding en interesses – Lidmaatschappen – Gerechtelijke gegevens – Consumptiegewoonten – Woningkenmerken – Gegevens betreffende de gezondheid – Opleiding en vorming – Beroep en betrekking – Rijksregisternummer – Raciale of etnische gegevens – Gegevens over het seksuele leven – Politieke opvattingen – Lidmaatschap van een vakvereniging – Filosofische of religieuze overtuigingen.

Tenslotte verwerken de CAW’s ook persoonsgegevens voor het beheren van hun financiële administratie, het behandelen van klachten, het communiceren over de dienstverlening met cliënten en het aantonen van de naleving van wettelijke verplichtingen die op de CAW’s rusten.

Doeleinde en rechtsgrond traject:
Iedere burger kan met om het even welke vraag, bezorgdheid of probleem gebruik maken van het onthaal.

De rechtsgrond kan u terugvinden onder het hoofdstuk 4. Rechtsgronden.

Bewaartermijnen persoonsgegevens:
De CAW’s zorgen dat de gegevens op een veilige manier bewaard blijven en dat ze niet langer bijgehouden worden dan nodig om de vermelde doeleinden te bereiken. De bewaartermijnen van de gegevens hangen dus af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u wilt dat de CAW’s uw persoonsgegevens niet langer bijhouden of als u graag meer informatie wilt over de bewaartermijnen die de CAW’s hanteren, kunt u hiervoor contact opnemen met uw CAW. Hoe u dit precies moet doen, kan u lezen onder CONTACT in deze verklaring.

Bewaartermijn is 10 jaar na het afsluiten van de hulpverlening.

Rechten die uitgeoefend kunnen worden:
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die de CAW’s van u verwerken. Zo kan u inzage vragen in het dossier of een kopie van het dossier dat uw CAW van u bewaart.

U bent ook gerechtigd om gegevens die niet meer accuraat of onvolledig zijn, te laten wijzigen of aanvullen.

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, vragen om een beperking van de verwerking, verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wissen of vragen om overdracht van uw persoonsgegevens. Let wel op, in bepaalde gevallen is een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om contractuele verplichtingen te kunnen realiseren. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw rechten.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven hebt, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Let wel, deze intrekking zal geen afbreuk kunnen doen aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

3.2. Aanbod voor jongeren

Laagdrempelig onthaal voor jongeren van 12 tot 25 jaar met om het even welke vraag en toegankelijk jeugdhulpaanbod om escalatie te voorkomen en snelle doorstroom naar vervolghulp te bekomen.

Persoonsgegevens die verzameld worden:
Identificatiegegevens – Financiële bijzonderheden – Persoonlijke kenmerken – Fysieke gegevens – Leefgewoonten – Psychische gegevens – Samenstelling van het gezin – Vrijetijdsbesteding en interesses – Lidmaatschappen – Gerechtelijke gegevens – Consumptiegewoonten – Woningkenmerken – Gegevens betreffende de gezondheid – Opleiding en vorming – Beroep en betrekking – Rijksregisternummer – Raciale of etnische gegevens – Gegevens over het seksuele leven – Politieke opvattingen – Lidmaatschap van een vakvereniging – Filosofische of religieuze overtuigingen.

Tenslotte verwerken de CAW’s ook persoonsgegevens voor het beheren van hun financiële administratie, het behandelen van klachten, het communiceren over de dienstverlening met cliënten en het aantonen van de naleving van wettelijke verplichtingen die op de CAW’s rusten.

Doeleinde en rechtsgrond traject:
Elke jongere kan met iedere vraag, bezorgdheid of probleem terecht bij het CAW.

De rechtsgrond kan u terugvinden onder het hoofdstuk 4. Rechtsgronden.

Bewaartermijnen persoonsgegevens:
De CAW’s zorgen dat de gegevens op een veilige manier bewaard blijven en dat ze niet langer bijgehouden worden dan nodig om de vermelde doeleinden te bereiken. De bewaartermijnen van de gegevens hangen dus af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u wilt dat de CAW’s uw persoonsgegevens niet langer bijhouden of als u graag meer informatie wilt over de bewaartermijnen die de CAW’s hanteren, kunt u hiervoor contact opnemen met uw CAW. Hoe u dit precies moet doen, kan u lezen onder CONTACT in deze verklaring.

Bewaartermijn is 10 jaar na het afsluiten van de hulpverlening.

Rechten die uitgeoefend kunnen worden:
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die de CAW’s van u verwerken. Zo kan u inzage vragen in het dossier of een kopie van het dossier dat uw CAW van u bewaart.

U bent ook gerechtigd om gegevens die niet meer accuraat of onvolledig zijn, te laten wijzigen of aanvullen.

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, vragen om een beperking van de verwerking, verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wissen of vragen om overdracht van uw persoonsgegevens. Let wel op, in bepaalde gevallen is een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om contractuele verplichtingen te kunnen realiseren. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw rechten.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven hebt, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Let wel, deze intrekking zal geen afbreuk kunnen doen aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

3.3. Onthaalaanbod en psychosociale begeleiding voor alle slachtoffers (ook getuigen, nabestaanden en naastbestaanden) van geweld, misdrijven, rampen en voor alle betrokkenen bij een verkeersongeval.

Persoonsgegevens die verzameld worden:
Identificatiegegevens – Persoonlijke kenmerken – Fysieke gegevens – Leefgewoonten – Psychische gegevens – Samenstelling van het gezin – Vrijetijdsbesteding en interesses – Lidmaatschappen – Gerechtelijke gegevens – Woningkenmerken – Gegevens betreffende de gezondheid – Opleiding en vorming – Beroep en betrekking – Rijksregisternummer.

Tenslotte verwerken de CAW’s ook persoonsgegevens voor het beheren van hun financiële administratie, het behandelen van klachten, het communiceren over de dienstverlening met cliënten en het aantonen van de naleving van wettelijke verplichtingen die op de CAW’s rusten.

Doeleinde en rechtsgrond traject:
Helpen bij het verwerken van de traumatische gebeurtenis, beperken van de opgelopen schade ten gevolge van het slachtofferschap, herstellen van het vertrouwen in de medemens en in de samenleving.

De rechtsgrond kan u terugvinden onder het hoofdstuk 4. Rechtsgronden.

Bewaartermijnen persoonsgegevens:
De CAW’s zorgen dat de gegevens op een veilige manier bewaard blijven en dat ze niet langer bijgehouden worden dan nodig om de vermelde doeleinden te bereiken. De bewaartermijnen van de gegevens hangen dus af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u wilt dat de CAW’s uw persoonsgegevens niet langer bijhouden of als u graag meer informatie wilt over de bewaartermijnen die de CAW’s hanteren, kunt u hiervoor contact opnemen met uw CAW. Hoe u dit precies moet doen, kan u lezen onder CONTACT in deze verklaring.

Bewaartermijn is 10 jaar na  het afsluiten van de hulpverlening.

Rechten die uitgeoefend kunnen worden:
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die de CAW’s van u verwerken. Zo kan u inzage vragen in het dossier of een kopie van het dossier dat uw CAW van u bewaart.

U bent ook gerechtigd om gegevens die niet meer accuraat of onvolledig zijn, te laten wijzigen of aanvullen.

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, vragen om een beperking van de verwerking, verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wissen of vragen om overdracht van uw persoonsgegevens. Let wel op, in bepaalde gevallen is een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om contractuele verplichtingen te kunnen realiseren. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw rechten.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven hebt, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Let wel, deze intrekking zal geen afbreuk kunnen doen aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

3.4. Onthaalaanbod voor gedetineerden en begeleiding van de gedetineerden (gevolgen detentie, ondersteunen reclasseringstraject) en van hun naastbestaanden.

Persoonsgegevens die verzameld worden:
Identificatiegegevens – Financiële bijzonderheden – Persoonlijke kenmerken – Fysieke gegevens – Leefgewoonten – Psychische gegevens – Samenstelling van het gezin – Vrijetijdsbesteding en interesses – Lidmaatschappen – Gerechtelijke gegevens – Consumptiegewoonten – Gegevens betreffende de gezondheid – Opleiding en vorming – Beroep en betrekking – Rijksregisternummer.

Tenslotte verwerken de CAW’s ook persoonsgegevens voor het beheren van hun financiële administratie, het behandelen van klachten, het communiceren over de dienstverlening met cliënten en het aantonen van de naleving van wettelijke verplichtingen die op de CAW’s rusten.

Doeleinde en rechtsgrond traject:
Werken rond de strafrechtelijke context en de toekomstige reclassering van de gedetineerde met het oog op sociale re-integratie en een terugkeer in de samenleving.

De rechtsgrond kan u terugvinden onder het hoofdstuk 4. Rechtsgronden.

Bewaartermijnen persoonsgegevens:
De CAW’s zorgen dat de gegevens op een veilige manier bewaard blijven en dat ze niet langer bijgehouden worden dan nodig om de vermelde doeleinden te bereiken. De bewaartermijnen van de gegevens hangen dus af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u wilt dat de CAW’s uw persoonsgegevens niet langer bijhouden of als u graag meer informatie wilt over de bewaartermijnen die de CAW’s hanteren, kunt u hiervoor contact opnemen met uw CAW. Hoe u dit precies moet doen, kan u lezen onder CONTACT in deze verklaring.

Bewaartermijn is 10 jaar na het afsluiten van de hulpverlening.

Rechten die uitgeoefend kunnen worden:
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die de CAW’s van u verwerken. Zo kan u inzage vragen in het dossier of een kopie van het dossier dat uw CAW van u bewaart.

U bent ook gerechtigd om gegevens die niet meer accuraat of onvolledig zijn, te laten wijzigen of aanvullen.

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, vragen om een beperking van de verwerking, verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wissen of vragen om overdracht van uw persoonsgegevens. Let wel op, in bepaalde gevallen is een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om contractuele verplichtingen te kunnen realiseren. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw rechten.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven hebt, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Let wel, deze intrekking zal geen afbreuk kunnen doen aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

3.5. Psychosociale begeleiding van slachtoffers en plegers  van intrafamiliaal geweld

Persoonsgegevens die verzameld worden:
Identificatiegegevens – Persoonlijke kenmerken – Leefgewoonten – Psychische gegevens – Vrijetijdsbesteding en interesses – Gerechtelijke gegevens – Gegevens betreffende de gezondheid – Opleiding en vorming – Beroep en betrekking – Rijksregisternummer – Gegevens over het seksuele leven.

Tenslotte verwerken de CAW’s ook persoonsgegevens voor het beheren van hun financiële administratie, het behandelen van klachten, het communiceren over de dienstverlening met cliënten en het aantonen van de naleving van wettelijke verplichtingen die op de CAW’s rusten.

Doeleinde en rechtsgrond traject:
Het centrum biedt psychosociale begeleiding om de geweldspiraal te doorbreken zodat het geweld stopt en in de toekomst wordt voorkomen.

De rechtsgrond kan u terugvinden onder het hoofdstuk 4. Rechtsgronden.

Bewaartermijnen persoonsgegevens:
De CAW’s zorgen dat de gegevens op een veilige manier bewaard blijven en dat ze niet langer bijgehouden worden dan nodig om de vermelde doeleinden te bereiken. De bewaartermijnen van de gegevens hangen dus af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u wilt dat de CAW’s uw persoonsgegevens niet langer bijhouden of als u graag meer informatie wilt over de bewaartermijnen die de CAW’s hanteren, kunt u hiervoor contact opnemen met uw CAW. Hoe u dit precies moet doen, kan u lezen onder CONTACT in deze verklaring.

Bewaartermijn is 10 jaar na het afsluiten van de hulpverlening.

Rechten die uitgeoefend kunnen worden:
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die de CAW’s van u verwerken. Zo kan u inzage vragen in het dossier of een kopie van het dossier dat uw CAW van u bewaart.

U bent ook gerechtigd om gegevens die niet meer accuraat of onvolledig zijn, te laten wijzigen of aanvullen.

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, vragen om een beperking van de verwerking, verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wissen of vragen om overdracht van uw persoonsgegevens. Let wel op, in bepaalde gevallen is een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om contractuele verplichtingen te kunnen realiseren. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw rechten.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven hebt, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Let wel, deze intrekking zal geen afbreuk kunnen doen aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

3.6. Psychosociale begeleiding van plegers van seksueel misbruik

Persoonsgegevens die verzameld worden:
Identificatiegegevens – Persoonlijke kenmerken – Psychische gegevens – Samenstelling van het gezin  -Vrijetijdsbesteding en interesses – Gerechtelijke gegevens – Gegevens betreffende de gezondheid – Opleiding en vorming – Beroep en betrekking – Rijksregisternummer – Gegevens over het seksuele leven.

Tenslotte verwerken de CAW’s ook persoonsgegevens voor het beheren van hun financiële administratie, het behandelen van klachten, het communiceren over de dienstverlening met cliënten en het aantonen van de naleving van wettelijke verplichtingen die op de CAW’s rusten.

Doeleinde en rechtsgrond traject:
Integrale psychosociale begeleiding met het oog op de persoonlijke ontwikkeling en re-integratie in de samenleving, waarbij er voortdurend aandacht is voor de context en het slachtofferperspectief, om herhaling van het seksueel misbruik te voorkomen.

De rechtsgrond kan u terugvinden onder het hoofdstuk 4. Rechtsgronden.

Bewaartermijnen persoonsgegevens:
De CAW’s zorgen dat de gegevens op een veilige manier bewaard blijven en dat ze niet langer bijgehouden worden dan nodig om de vermelde doeleinden te bereiken. De bewaartermijnen van de gegevens hangen dus af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u wilt dat de CAW’s uw persoonsgegevens niet langer bijhouden of als u graag meer informatie wilt over de bewaartermijnen die de CAW’s hanteren, kunt u hiervoor contact opnemen met uw CAW. Hoe u dit precies moet doen, kan u lezen onder CONTACT in deze verklaring.

Bewaartermijn is 10 jaar na het afsluiten van de hulpverlening.

Rechten die uitgeoefend kunnen worden:

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die de CAW’s van u verwerken. Zo kan u inzage vragen in het dossier of een kopie van het dossier dat uw CAW van u bewaart.

U bent ook gerechtigd om gegevens die niet meer accuraat of onvolledig zijn, te laten wijzigen of aanvullen.

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, vragen om een beperking van de verwerking, verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wissen of vragen om overdracht van uw persoonsgegevens. Let wel op, in bepaalde gevallen is een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om contractuele verplichtingen te kunnen realiseren. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw rechten.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven hebt, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Let wel, deze intrekking zal geen afbreuk kunnen doen aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

3.7. Psychosociale begeleiding aan mensen met psychische en persoonlijke problemen, relationele problemen of in scheiding

Persoonsgegevens die verzameld worden:
Identificatiegegevens – Persoonlijke kenmerken – Fysieke gegevens – Leefgewoonten – Psychische gegevens – Samenstelling van het gezin – Vrijetijdsbesteding en interesses – Lidmaatschappen – Gegevens betreffende de gezondheid – Opleiding en vorming – Beroep en betrekking – Rijksregisternummer – Raciale of etnische gegevens – Gegevens over het seksuele leven – Filosofische of religieuze overtuigingen.

Tenslotte verwerken de CAW’s ook persoonsgegevens voor het beheren van hun financiële administratie, het behandelen van klachten, het communiceren over de dienstverlening met cliënten en het aantonen van de naleving van wettelijke verplichtingen die op de CAW’s rusten.

Doeleinde en rechtsgrond traject:
Het CAW biedt begeleiding om de bedreigingen ten gevolge van relatieproblemen of scheiding en opvoedingsproblemen te beperken, de welzijnskansen van het gezin te maximaliseren en een betekenisvolle relatie tussen ouder en kind te creëren.

De rechtsgrond kan u terugvinden onder het hoofdstuk 4. Rechtsgronden.

Bewaartermijnen persoonsgegevens:
De CAW’s zorgen dat de gegevens op een veilige manier bewaard blijven en dat ze niet langer bijgehouden worden dan nodig om de vermelde doeleinden te bereiken. De bewaartermijnen van de gegevens hangen dus af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u wilt dat de CAW’s uw persoonsgegevens niet langer bijhouden of als u graag meer informatie wilt over de bewaartermijnen die de CAW’s hanteren, kunt u hiervoor contact opnemen met uw CAW. Hoe u dit precies moet doen, kan u lezen onder CONTACT in deze verklaring.

Bewaartermijn is 10 jaar na het afsluiten van de hulpverlening.

Rechten die uitgeoefend kunnen worden:
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die de CAW’s van u verwerken. Zo kan u inzage vragen in het dossier of een kopie van het dossier dat uw CAW van u bewaart.

U bent ook gerechtigd om gegevens die niet meer accuraat of onvolledig zijn, te laten wijzigen of aanvullen.

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, vragen om een beperking van de verwerking, verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wissen of vragen om overdracht van uw persoonsgegevens. Let wel op, in bepaalde gevallen is een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om contractuele verplichtingen te kunnen realiseren. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw rechten.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven hebt, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Let wel, deze intrekking zal geen afbreuk kunnen doen aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

3.8. Hulpverlening aan mensen met een woonproblematiek

Persoonsgegevens die verzameld worden:
Identificatiegegevens – Financiële bijzonderheden – Persoonlijke kenmerken – Fysieke gegevens – Leefgewoonten – Psychische gegevens – Samenstelling van het gezin – Vrijetijdsbesteding en interesses – Lidmaatschappen – Consumptiegewoonten – Woningkenmerken – Gegevens betreffende de gezondheid – Opleiding en vorming – Beroep en betrekking – Rijksregisternummer.

Tenslotte verwerken de CAW’s ook persoonsgegevens voor het beheren van hun financiële administratie, het behandelen van klachten, het communiceren over de dienstverlening met cliënten en het aantonen van de naleving van wettelijke verplichtingen die op de CAW’s rusten.

Doeleinde en rechtsgrond traject:
Personen met een woonproblematiek in staat stellen zelfstandig te wonen zodat thuisloosheid wordt voorkomen.

De rechtsgrond kan u terugvinden onder het hoofdstuk 4. Rechtsgronden.

Bewaartermijnen persoonsgegevens:
De CAW’s zorgen dat de gegevens op een veilige manier bewaard blijven en dat ze niet langer bijgehouden worden dan nodig om de vermelde doeleinden te bereiken. De bewaartermijnen van de gegevens hangen dus af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u wilt dat de CAW’s uw persoonsgegevens niet langer bijhouden of als u graag meer informatie wilt over de bewaartermijnen die de CAW’s hanteren, kunt u hiervoor contact opnemen met uw CAW. Hoe u dit precies moet doen, kan u lezen onder CONTACT in deze verklaring.

Bewaartermijn is 10 jaar na het afsluiten van de hulpverlening.

Rechten die uitgeoefend kunnen worden:

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die de CAW’s van u verwerken. Zo kan u inzage vragen in het dossier of een kopie van het dossier dat uw CAW van u bewaart.

U bent ook gerechtigd om gegevens die niet meer accuraat of onvolledig zijn, te laten wijzigen of aanvullen.

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, vragen om een beperking van de verwerking, verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wissen of vragen om overdracht van uw persoonsgegevens. Let wel op, in bepaalde gevallen is een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om contractuele verplichtingen te kunnen realiseren. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw rechten.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven hebt, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Let wel, deze intrekking zal geen afbreuk kunnen doen aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

3.9. Integrale begeleiding van gezinnen in armoede met ook een aanbod aan schuld- en budgethulpverlening

Persoonsgegevens die verzameld worden:
Identificatiegegevens – Financiële bijzonderheden – Persoonlijke kenmerken – Leefgewoonten – Psychische gegevens – Samenstelling van het gezin – Vrijetijdsbesteding en interesses – Lidmaatschappen – Consumptiegewoonten – Woningkenmerken – Beroep en betrekking – Rijksregisternummer.

Tenslotte verwerken de CAW’s ook persoonsgegevens voor het beheren van hun financiële administratie, het behandelen van klachten, het communiceren over de dienstverlening met cliënten en het aantonen van de naleving van wettelijke verplichtingen die op de CAW’s rusten.

Doeleinde en rechtsgrond traject:

Personen krijgen terug greep op hun financiële situatie, grondrechten worden geëffectueerd en de rollen in het gezin, de directe leefomgeving en in andere levensdomeinen kunnen opgenomen worden.

De rechtsgrond kan u terugvinden onder het hoofdstuk 4. Rechtsgronden.

Bewaartermijnen persoonsgegevens:
De CAW’s zorgen dat de gegevens op een veilige manier bewaard blijven en dat ze niet langer bijgehouden worden dan nodig om de vermelde doeleinden te bereiken. De bewaartermijnen van de gegevens hangen dus af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u wilt dat de CAW’s uw persoonsgegevens niet langer bijhouden of als u graag meer informatie wilt over de bewaartermijnen die de CAW’s hanteren, kunt u hiervoor contact opnemen met uw CAW. Hoe u dit precies moet doen, kan u lezen onder CONTACT in deze verklaring.

Bewaartermijn is 10 jaar na het afsluiten van de hulpverlening.

Rechten die uitgeoefend kunnen worden:
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die de CAW’s van u verwerken. Zo kan u inzage vragen in het dossier of een kopie van het dossier dat uw CAW van u bewaart.

U bent ook gerechtigd om gegevens die niet meer accuraat of onvolledig zijn, te laten wijzigen of aanvullen.

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, vragen om een beperking van de verwerking, verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wissen of vragen om overdracht van uw persoonsgegevens. Let wel op, in bepaalde gevallen is een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om contractuele verplichtingen te kunnen realiseren. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw rechten.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven hebt, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Let wel, deze intrekking zal geen afbreuk kunnen doen aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

3.10. Psychosociale begeleiding van mensen in een precair verblijfsstatuut

Persoonsgegevens die verzameld worden:
Identificatiegegevens – Persoonlijke kenmerken – Leefgewoonten – Psychische gegevens – Samenstelling van het gezin – Vrijetijdsbesteding en interesses – Gegevens betreffende de gezondheid – Opleiding en vorming – Beroep en betrekking – Raciale of etnische gegevens – Identificatienummer.

Tenslotte verwerken de CAW’s ook persoonsgegevens voor het beheren van hun financiële administratie, het behandelen van klachten, het communiceren over de dienstverlening met cliënten en het aantonen van de naleving van wettelijke verplichtingen die op de CAW’s rusten.

Doeleinde en rechtsgrond traject:
Mensen in een precair verblijfsstatuut nieuwe mogelijkheden bieden voor een zinvolle toekomstoriëntatie.

De rechtsgrond kan u terugvinden onder het hoofdstuk 4. Rechtsgronden.

Bewaartermijnen persoonsgegevens:
De CAW’s zorgen dat de gegevens op een veilige manier bewaard blijven en dat ze niet langer bijgehouden worden dan nodig om de vermelde doeleinden te bereiken. De bewaartermijnen van de gegevens hangen dus af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u wilt dat de CAW’s uw persoonsgegevens niet langer bijhouden of als u graag meer informatie wilt over de bewaartermijnen die de CAW’s hanteren, kunt u hiervoor contact opnemen met uw CAW. Hoe u dit precies moet doen, kan u lezen onder CONTACT in deze verklaring.

Bewaartermijn is 10 jaar na het afsluiten van de hulpverlening.

Rechten die uitgeoefend kunnen worden:
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die de CAW’s van u verwerken. Zo kan u inzage vragen in het dossier of een kopie van het dossier dat uw CAW van u bewaart.

U bent ook gerechtigd om gegevens die niet meer accuraat of onvolledig zijn, te laten wijzigen of aanvullen.

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, vragen om een beperking van de verwerking, verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wissen of vragen om overdracht van uw persoonsgegevens. Let wel op, in bepaalde gevallen is een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om contractuele verplichtingen te kunnen realiseren. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw rechten.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven hebt, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Let wel, deze intrekking zal geen afbreuk kunnen doen aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

3.11. De websitegebruiker

Persoonsgegevens die verzameld worden:
Een cookie is een tekstbestand dat een kleine hoeveelheid gegevens bevat, die worden gedownload naar het apparaat waarmee je toegang tot onze site verkrijgt en op de harde schijf van jouw apparaat worden opgeslagen.

De cookies op onze site kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld:

Essentiële cookies

Sommige cookies zijn essentieel voor de werking van onze site. Via deze cookies kunnen we bijvoorbeeld content aanbieden op basis van de regio’s waarin de CAW werking actief is. Zonder deze cookies is dit niet mogelijk.

Prestatie cookies

We maken gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om de prestaties van de site bij te houden. Op die manier kunnen we snel problemen opsporen en oplossen. Zo kunnen we aan de hand van prestatiecookies bijhouden welke pagina’s het populairst zijn. Met behulp van prestatiecookies kunnen we ook koppelingen naar andere pagina’s tonen die mogelijk voor jou interessant zijn op basis van de pagina’s die je hebt bekeken.

Functionele cookies

We maken gebruik van functionele cookies om je voorkeuren te onthouden, bijvoorbeeld wanneer je de voorkeuren van jouw regio-instellingen hebt gewijzigd. Dankzij het gebruik van functionele cookies kunnen we je ook andere diensten verlenen. Zo heb je de mogelijkheid om op onze site videoclips te bekijken.

Doeleinde en rechtsgrond:
Deze cookies hebben diverse doeleinden. Zo zorgen ze ervoor dat onze site jouw apparaat herkent wanneer je de site opnieuw bezoekt, dat je de juiste inhoud krijgt toegestuurd en dat informatie over jouw voorkeuren of aan jou verleende diensten wordt opgeslagen.

De rechtsgrond kan u terugvinden onder het hoofdstuk 4. Rechtsgronden.

Bewaartermijnen persoonsgegevens:
Deze vindt u terug op de pagina over cookies.

Rechten die uitgeoefend kunnen worden:
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die de CAW’s van u verwerken. Zo kan u inzage vragen in het dossier of een kopie van het dossier dat uw CAW van u bewaart.
U bent ook gerechtigd om gegevens die niet meer accuraat of onvolledig zijn, te laten wijzigen of aanvullen.
Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, vragen om een beperking van de verwerking, verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wissen of vragen om overdracht van uw persoonsgegevens. Let wel op, in bepaalde gevallen is een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om contractuele verplichtingen te kunnen realiseren. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw rechten.
Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven hebt, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Let wel, deze intrekking zal geen afbreuk kunnen doen aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

4. Op basis van welke rechtsgrond worden deze persoonsgegevens verwerkt.

De verwerking van persoonsgegevens door de CAW’s beperkt zich tot wat noodzakelijk is voor de realisatie van bovenvermelde doeleinden. De verwerking van persoonsgegevens van cliënten is gerechtvaardigd door de aanwezigheid van één van volgende verwerkingsgronden:

 • De verwerking is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de CAW’s rusten (bv. de wettelijke verplichting om een dossier op te stellen van de cliënt);
 • De cliënt heeft toestemming gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens voor een welbepaald doeleinde (bv. voor het doorgeven van diens dossier aan één van de partners van de CAW’s die de cliënt op maat kunnen verder helpen);
 • De verwerking van persoonsgegevens is nodig om een overeenkomst tussen de cliënt en het CAW te kunnen uitvoeren;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitoefening van gerechtvaardigde belangen die de CAW’s nastreven.

5. Ontvangers van de persoonsgegevens

Eén van de taken van de CAW’s bestaat in het samenbrengen van vraag en aanbod. De CAW’s zoeken met andere woorden naar de geschikte hulpverlener voor een cliënt. Het kan hierbij voorkomen dat die hulpverlener een externe partij is en dat de CAW’s persoonsgegevens van de cliënt doorgeven aan die partij. De CAW’s zullen hierbij steeds voorafgaand aan de doorgifte de toestemming vragen aan de cliënt of zich baseren op één van de andere vermelde verwerkingsgronden, waarbij uitleg verschaft wordt omtrent de reden van doorgifte en welke informatie er hierbij doorgegeven kan worden.

Aan onder meer volgende categorieën van ontvangers kunnen persoonsgegevens doorgegeven worden (deze lijst is niet exhaustief):

 • Huisartsen / ziekenhuizen
 • OCMW’s
 • Sociale verhuurkantoren en sociale huisvestigingsmaatschappijen
 • Centra voor geestelijke gezondheidszorg
 • Organisaties binnen het Agentschap Jongerenwelzijn
 • Mutualiteiten
 • Politie – justitie
 • Externe (vaste) partners binnen bepaalde projecten…

6. Bron en doorgiftes van de gegevens

De persoonsgegevens die de CAW’s verwerken, zijn afkomstig van verschillende bronnen:

 • De CAW’s krijgen veel persoonsgegevens van de cliënt zelf wanneer die op een eerste gesprek komt bij het CAW en de hulpverlener een dossier opmaakt dat ook samen met de cliënt overlopen kan worden.
 • De CAW’s krijgen ook veel persoonsgegevens van hun samenwerkingspartners. Er wordt steeds op toegezien dat deze doorgiften rechtmatig gebeuren en er een verwerkingsgrond, zoals hierboven omschreven, aanwezig is. Ook worden enkel die gegevens doorgegeven die effectief nodig zijn om de juiste hulp- en dienstverlening te kunnen voorzien. De doorgifte van persoonsgegevens verloopt echter niet in één richting. De ontvangers van persoonsgegevens die hierboven aangehaald worden, kunnen evengoed de bron zijn van persoonsgegevens die de CAW’s ontvangen. U zal steeds op de hoogte worden gebracht door de verantwoordelijke van de verwerking vooraleer uw gegevens worden doorgegeven. U kan hier steeds bezwaar tegen aantekenen.
 • Er worden geen gegevens doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

7. Beveiliging van persoonsgegevens

De CAW’s erkennen hun verantwoordelijkheid om voor de informatie die cliënten aan hen toevertrouwen een gepast beveiligingsniveau te voorzien. De CAW’s hebben dan ook verschillende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Op organisatorisch vlak worden onder meer maatregelen met betrekking tot beperkte toegang tot en monitoring van de gebouwen, systemen en bestanden geïmplementeerd. Ook technische maatregelen waaronder firewalls, encryptie, bescherming door middel van persoonlijke wachtwoorden en verificatie, alsmede verificatievereisten voor toegang tot persoonsgegevens op een ‘need-to-know’-basis worden voorzien.

Ook van partijen die ten behoeve van de CAW’s persoonsgegevens verwerken ((sub)verwerkers genaamd) verwachten de CAW’s dat zij een gepast beveiligingsniveau kunnen garanderen wanneer ze persoonsgegevens ten behoeve van de CAW’s verwerken. De CAW’s leggen deze verplichtingen met al hun (sub)verwerkers contractueel vast.

8. Contact

Voor het uitoefenen van uw rechten, bij vragen over de inhoud van deze verklaring of bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de DPO van de verschillende CAW’s op volgende e-mailadressen:

De betrokkene kan met eventuele vragen of klachten omtrent zijn of haar persoonsgegevens ook steeds terecht bij de Vlaamse Toezichtscommissie, bereikbaar op contact@toezichtcommissie.be

Laatste update: 2 februari 2022