Leerproject voor Daders van Seksueel Geweld - Brugge

De Leerprojecten voor Daders van Seksueel Geweld (LDSG) zijn een alternatieve gerechtelijke maatregel voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. LDSG bestaat uit een opgelegd leer- en begeleidingsproces. Er wordt steeds gewerkt op individuele basis en op maat van de dader. Er wordt gewerkt aan bewustmaking, inzichtverwerving, responsabilisering en attitudeverandering.

De leermaatregel bestaat uit individuele wekelijkse (of tweewekelijkse) gesprekken van ongeveer één uur. De duur van de begeleiding is afhankelijk van het juridisch kader waarbinnen werd doorverwezen. De aan- en afwezigheden en de medewerking van de cliënt worden aan de justitieassistent gerapporteerd. Er wordt eveneens melding gemaakt van acute sociale gevaarlijkheid.

Cliënten kunnen enkel terecht na doorverwijzing vanuit het Justitiehuis, nl. de bemiddeling in strafzaken en de probatie (uitstel of opschorting). Een medewerker zal dan de nodige stappen ondernemen om te bekijken of de pleger al dan niet in aanmerking komt om een begeleiding bij LDSG te volgen (intakefase).