Housing First CAW Halle Vilvoorde

Binnen Housing First werken we met een zeer specifieke doelgroep: nl. langdurig dak- en thuislozen met een bijkomende kwetsbaarheid (problemen inzake fysieke en/of geestelijke gezondheid en/of verslavingen), die nood hebben aan intensieve begeleiding en die recht hebben op een inkomen of reeds over een inkomen beschikken.

Het hebben van een vaste woning en de daarmee gepaard gaande privacy, rust en veiligheid, motiveert bewoners om hun woning te behouden en om aan andere problemen te werken.

We komen los van de ‘getrapte zorg’; het doorlopen van de ‘woonladder’, maar focussen van bij aanvang op duurzaam wonen, zonder daarbij ‘zorg op maat’ uit het oog te verliezen.

‘Zorg op maat’ is essentieel en biedt binnen onze Housing First werking dus zeker een meerwaarde in het eigen hulpverleningstraject om vanuit een intensieve, integrale begeleiding binnen een ‘veilig’ kader stappen te zetten naar zelfstandig, duurzaam ‘wonen’.

Multidisciplinair

Gezien de verwevenheid van problematieken bij onze cliënten wensen we hier ook versterkt in te zetten op intersectorale afstemming, samenwerking en uitbouw van ‘gedeelde zorg’ en gedeelde verantwoordelijkheid.

We gaan binnen ons project te werk volgens de Intensive Case Management methodiek, en om deze methodiek een solide fundering te bieden hebben we vanaf de opstartfase meteen uitvoerig ingezet op uitgebreide netwerking en sensibilisering naar externe partners toe.

Dankzij deze netwerking en sensibilisering kunnen we op dit moment reeds terugvallen op een lokaal ‘dedicated team’ van externe partners, die zich elk engageren om onze woonbegeleiders te ondersteunen, adviseren, informeren,…

Indien nodig bieden zij onze cliënten ook aanvullende hulpverlening binnen hun eigen organisatie en werkstructuur.

De organisaties die op dit moment deel uitmaken van ons ‘dedicated team’ in regio Vilvoorde zijn:

  • MSOC Vilvoorde (ambulante drughulpverlening)
  • Wijkgezondheidscentrum De Vaart Vilvoorde (gezondheid / medische hulpverlening)
  • SPPiT Zorgnetwerk Zenneland (Samenwerking voor Patiënten met Psychiatrische problemen In de Thuissituatie)
  • Resonans vzw ( biedt ondersteuning aan personen met (vermoeden van) een beperking en hun omgeving)

De 2 HF- woonbegeleiders en het ‘dedicated team’ komen één keer per maand samen voor overleg, waarin casusbespreking centraal staat. Elke HF-cliënt weet bij aanvang van begeleiding dat dit overleg bestaat en dient zijn/haar goedkeuring te geven om binnen dit overleg eventueel besproken te worden.

De woonbegeleiders geven tijdens deze momenten een korte update binnen elk dossier en gaan indien nodig dieper in op bepaalde aspecten of knelpunten binnen hun begeleidingen en krijgen hierbij input en mogelijke handvaten via de partners. Toeleiding naar de partners is indien noodzakelijk zeker ook mogelijk, dit weliswaar volgens de normale aanmeldingsweg.

Uitdagingen

Binnen onze zorgregio ontbreekt het niet aan mogelijke kandidaten om binnen ons project begeleid en gehuisvest te worden.

Waar wel nog extra moet op ingezet worden is:

  • De zoektocht naar geschikte en betaalbare woonmogelijkheden voor onze doelgroep;
  • Sensibilisering en verhogen van engagement bij lokale SVK’s en de sociale huisvestingsmaatschappij Intervilvoordse;
  • Mogelijkheden bekijken rond permanente alternatieve woonvormen op maat van onze doelgroep;
  • Sensibilisering van de privé-woonmarkt om onze cliënten een gelijkwaardige kans te bieden op de lokale woonmarkt.

Omwille van de zeer beperkte toegang tot de woningmarkt en de nood aan een dak boven het hoofd, kan binnen onze werking een tijdelijke huisvestingsmogelijkheid ingezet worden als overgang naar een duurzame woonst en stabiele directe omgeving.

Hiervoor werd er door Housing First Vilvoorde reeds enkele malen gebruik gemaakt van onze tijdelijke woonopvang ‘Het Themahuis’ in Vilvoorde, waar een Housing First cliënt maximaal 2×3 maanden kan verblijven tijdens zijn / haar zoektocht naar een permanente woonoplossing. Binnen deze tijdelijke opvangstructuur wordt er wel al een woonbegeleiding volgens de Housing First principes aangeboden, eveneens wordt er intensief gezocht naar een permanente woonst door cliënt- en woonbegeleider.

Contactgegevens Housing First Vilvoorde

Projectmedewerker: Annelies De Koster
Inhoudelijk directeur: Ingelise Gerritsen
Algemeen emailadres: housingfirst@cawhallevilvoorde.be