Oost-Brabant

Bezoekruimte Leuven

Soms wordt het contact tussen kinderen en ouders verbroken, door een moeilijke scheiding, of door voortdurende conflicten. In de bezoekruimte kunnen zij hun band herstellen onder deskundige begeleiding.

Wat is de Bezoekruimte?

De Bezoekruimte maakt deel uit van een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Gezinnen kunnen bij de Bezoekruimte terecht voor begeleiding als er een contactbreuk is tussen ouder en kind naar aanleiding van de scheiding tussen de ouders. Uiteindelijk doel is contact- en relatieherstel tussen ouders en kinderen of nog: reorganisatie van het ouderschap in het belang van het kind.

Niet enkel ouders en kinderen kunnen in de Bezoekruimte terecht voor contact- en relatieherstel maar ook grootouders, pleegouders of andere voor het kind belangrijke personen die omwille van de scheiding geconfronteerd worden met een contactbreuk.

De begeleiding bestaat zowel uit bezoeken als gesprekken met als doel te komen tot een gepaste verblijfs-of omgangsregeling waarbij geen tussenkomst vanuit de Bezoekruimte meer nodig is.

Hoe werkt de Bezoekruimte?

Aanmelding en Onthaal

Gezinnen kunnen zich op eigen initiatief aanmelden voor een begeleiding in de Bezoekruimte. De meeste mensen komen echter in de Bezoekruimte terecht na een vonnis of arrest vanuit de rechtbank of na verwijzing vanuit een andere dienst. Er wordt verwacht dat ouders zich zelf aanmelden in de Bezoekruimte.

Na de aanmelding wordt met beide ouders een kennismakingsgesprek gepland. Tijdens dat gesprek wordt de werking van de Bezoekruimte uitgelegd en wordt geluisterd naar de beleving, wensen en bezorgdheden van de ouders.

Indien de Bezoekruimte de meest gepaste hulp blijkt voor het kind en zijn of haar ouders én indien beide ouders akkoord gaan met het hulpaanbod, kan de begeleiding starten.
Wanneer de begeleiding niet onmiddellijk kan starten omdat er een wachtlijst is, worden de ouders (en hun netwerk) uitgenodigd op een informatiemoment. Er wordt stilgestaan bij de effecten van een vechtscheiding op kinderen en wat ouders eventueel zelf al kunnen doen in afwachting van de opstart.

Begeleiding

De begeleiding verloopt in verschillende fasen en bestaat zowel uit het organiseren van contacten als uit hulpverleningsgesprekken met ouders en kinderen. Het doel van de begeleiding is contact- en relatieherstel tussen ouders en kinderen waarbij het kind contact heeft met beide ouders, loyaal kan blijven aan hen allebei en waarbij beide ouders in staat zijn om hun ouderpositie te behouden ondanks eventuele conflicten.

Voorbereiding In deze fase worden de eerste contacten concreet voorbereid met alle betrokkenen.

Binnenbezoeken De bezoeken gaan door in de lokalen van de Bezoekruimte. Medewerkers van de Bezoekruimte zijn steeds aanwezig.

Buitenbezoeken Het kind en de ouder mogen de lokalen van de Bezoekruimte verlaten. De overdrachten gebeuren in het gebouw van de Bezoekruimte.

Afrondingsfase De bezoeken verlopen volledig zelfstandig. Er zijn nog gesprekken met ouders en kinderen.

Nazorg

Er is een zelfstandige regeling. Er werden belangrijke stappen gezet in het herstellen van het contact en de relatie tussen ouders en kinderen. Er worden geen hulpverleningsgesprekken meer gepland.

Toch kunnen ouders op elk moment opnieuw contact opnemen met de Bezoekruimte. Eveneens kan worden afgesproken dat de Bezoekruimte – na een aantal weken – zelf hoort bij de ouders hoe het contact verloopt en wat eventueel nog nodig is aan ondersteuning.

Verslaggeving

Bij een gerechtelijke verwijzing ontvangt de rechter voor de zitting een verslag van alle bezoeken en gesprekken die zijn doorgegaan of geannuleerd. Ook bij weigering, opschorting of stopzetting van de hulpverlening door de Bezoekruimte wordt dit schriftelijk gemeld. De criteria hiervoor zijn sectoraal vastgelegd en zullen worden vermeld in het verslag (Weigerings- Opschortings- en Stopzettingscriteria). Ook de ouders ontvangen een kopie van dit verslag. Bij vrijwillige verwijzingen kan er verslaggeving worden opgesteld mits toestemming van beide ouders.

De medewerkers van de Bezoekruimte hebben beroepsgeheim en mogen dus geen (extra) informatie doorgeven aan andere personen (advocaten, consulenten, …).

Informatie

Redingenstraat 6
3000 Leuven
Op kaart tonen

bezoekruimte@cawoostbrabant.be

016 21 01 07

Teamverantwoordelijke: Ann Ghilain

Bereikbaarheid

Loopt er al een juridische of gerechtelijke procedure? Dan kan je rechtstreeks contact nemen met de bezoekruimte.

  • Bel ons tijdens de bezoekmomenten op woensdag van 14u tot 19u en zaterdag van 9u tot 17u.
  • Buiten onze openingsuren kan je een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Wij nemen dan zelf contact met je op.

Is er nog geen vonnis of wil je algemene informatie over de werking van de bezoekruimte? dan kan je terecht bij het onthaal.