Zuid-West-Vlaanderen

Katrol

Studie- en gezinsondersteuning De Katrol te Kortrijk en Menen.

WAT?
De Katrol wil via studie– en gezin­son­der­s­te­un­ing aan huis de onder­wi­jskansen van kinderen uit kwets­bare gezin­nen verhogen.

De Katrol werkt op verschillende niveaus:

Kinderen: via onder­s­te­un­ing van schoolse taken, studievaardighe­den, taal en spel stim­uleren.
Ouders: ver­hogen van de oud­er­be­trokken­heid, ver­sterken van de oud­ers en ver­beteren van de com­mu­ni­catie met de school en andere diensten.
Studenten: toekom­stige leerkrachten en welz­i­jn­swerk­ers worden voor­bereid op de diver­siteit in de beroep­sprak­tijk, met bij­zon­dere aan­dacht voor de kansen van kwets­bare gezinnen.

AANMELDEN
Scholen en welzijnsorganisaties kunnen gezinnen aanmelden via de contactgegevens van de ankerfiguren.

STAGE
Stage lopen bij Katrol? Contacteer de ankerfiguur.

CONTACT
Ankerfiguur Natasja Devos (Ella Verstichele)
CAW Zuid-West-Vlaanderen
Beheerstraat 46
8500 Kortrijk
Tel.: 0497/97 75 49
E-mail: katrol@cawzuidwestvlaanderen.be

Informatie