Memorandum 2024 - CAW Oost-Vlaanderen

CAW Oost-Vlaanderen schuift in haar memorandum voor de lokale verkiezingen 5 speerpunten naar voren:

 1. Een warm, Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) waarmaken
 2. Op elk scharnierpunt kwetsbare jongeren ondersteunen
 3. Iedereen een dak boven het hoofd garanderen
 4. Perspectief bieden aan mensen in precaire verblijfssituaties en mensen met een migratieachtergrond
 5. Familiaal geweld aan de deur zetten

We hopen dat lokale besturen de voorgestelde acties bij deze speerpunten serieus overwegen en in hun beleid implementeren.

We reiken ook de hand naar hen en naar andere partners in Oost-Vlaanderen om in dialoog te gaan over specifieke (boven)lokale uitdagingen met betrekking tot deze speerpunten en de wijze waarop we hierop samen antwoorden kunnen bieden.

De speerpunten en voorgestelde acties liggen in het verlengde van onze ambities en doelen zoals geformuleerd in het beleidsplan 2023 – 2027.

Voor de acties op Vlaams en federaal niveau verwijzen we naar het memorandum dat we opmaakten, samen met de 10 andere CAW’s. Lees hier het Vlaams memorandum.

Lees verder onder de afbeelding

Een warm, Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) waarmaken

Stimuleer samen met CAW Oost-Vlaanderen deze ACTIES zodat de toegankelijkheid van uw lokale sociale hulp- en dienstverlening verhoogt én de onderbescherming van uw inwoners wordt aangepakt

 1. Moedig de kernpartners van het GBO aan om een gemeenschappelijke visie en aanpak te ontwikkelen op vraagverheldering en rechtenverkenning. En deze visie en aanpak in de praktijk te brengen met behulp van concrete tools.
 2. Stimuleer de kernpartners van het GBO om een omgevingsanalyse uit te voeren van uw stad of gemeente, waarbij ze de behoeften in kaart brengen, en om vanuit de complementariteit en sterktes van deze kernpartners een op maat gemaakt aanbod van hulp- en dienstverlening te realiseren.
 3. Moedig de kernpartners van het GBO aan om verbinding te maken met lokale praktijken, bovenlokale netwerken en systemen, en om gezamenlijk signalen te geven.

Op elk scharnierpunt kwetsbare jongeren ondersteunen

Onderneem deze ACTIES om (kwetsbare) jongeren en jongvolwassenen op verschillende levensdomeinen een vlotte overgang van minder- naar meerderjarigheid te laten maken en hun volwaardige participatie aan de samenleving te stimuleren

 1. Breng kwetsbare jongeren in kaart, neem proactief contact op met hen en garandeer hun rechtenrealisatie.
 2. Zorg ervoor dat jongeren geen drempels ervaren, dat ze ongedwongen hun hulpvraag kunnen stellen, en ze via interdisciplinaire samenwerkingen van hulp- en dienstverleners een volwaardig antwoord krijgen (cfr. OverKop-huizen).

Iedereen een dak boven het hoofd garanderen

Onderneem deze ACTIES om dak- en thuisloosheid te voorkomen en bestrijden en het recht op degelijke huisvesting voor iedere inwoner van uw stad of gemeente te realiseren

 1. Neem deel aan de dak- en thuislozentellingen om het probleem van dak- en thuisloosheid in kaart te brengen.
 2. Neem de regie over het dak- en thuislozenbeleid in handen en faciliteer interne, intersectorale en bovenlokale samenwerking om de afstemming van het beleid van alle betrokkenen te verbeteren.
 3. Investeer in preventie en begeleiding bij relationele en financiële problemen, evenals bij uithuiszettingssituaties.
 4. Investeer in permanente woonoplossingen en zorg voor tijdelijke opvang als overgangsmaatregel.

Perspectief bieden aan mensen in precaire verblijfssituaties en mensen met een migratieachtergrond

Onderneem deze ACTIES om perspectief te bieden aan mensen in precaire verblijfssituaties en mensen met een migratieachtergrond zodat ze aan een menswaardige toekomst kunnen bouwen in uw stad of gemeente, hun thuisland of een derde land

 1. Neem de regie van het lokaal integratiebeleid in handen en investeer in alle inwoners van uw stad of gemeente om een cultuur van samenleven in diversiteit te bevorderen.
 2. Faciliteer en neem deel aan bovenlokale netwerken om een aanpak voor een duurzaam inclusief beleid op bovenlokaal niveau te ontwikkelen.
 3. Bevorder perspectiefbegeleidingen voor mensen zonder wettig verblijf zodat ze een menswaardig leven kunnen uitbouwen in uw stad of gemeente, hun thuisland of een ander land.
 4. Zorg ervoor dat medewerkers van uw diensten over de benodigde kennis beschikken om cultuursensitief te werken.

Familiaal geweld aan de deur zetten

Onderneem deze ACTIES om familiaal geweld te voorkomen en aan te pakken zodat familiaal geweld in uw stad of gemeente stopt

 1. Versterk de sociale netwerken in uw stad of gemeente, want sociaal isolement is een van de voornaamste risicofactoren voor ernstig partnergeweld.
 2. Informeer en sensibiliseer uw burgers en diensten over familiaal geweld, zodat dit onderwerp niet langer taboe blijft en zodat slachtoffers van familiaal geweld makkelijk de gepaste hulp- en dienstverlening vinden.
 3. Zorg voor crisisopvangmogelijkheden zodat betrokkenen bij familiaal geweld dicht bij huis kunnen worden opgevangen en minder ingrijpende gevolgen ondervinden.
 4. Bereid het IFG-centrum voor – het regionaal samenwerkingsverband dat de schakel vormt tussen de cliënt en diverse partners zoals uw lokaal bestuur, politie, parket en hulp- en dienstverlening – om gezamenlijk huiselijk geweld aan te pakken.

Om deze video te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.

Bovenstaand vind je ons memorandum in een handige leesweergave. Download het volledige document via deze link.