Graag voldoende welzijn in het volgende regeerakkoord

Dat de CAW’s opkomen voor kwetsbare mensen en werken aan herstel, verbinding en veerkracht op alle levensdomeinen, is gekend. Aan de hand van verschillende werkvormen en methodieken en samen met talrijke partners in het werkveld versterken we dagelijks het welzijn van mensen in onze samenleving.

De doelstelling van de CAW’s is ernaar te streven dat niemand uit de boot valt. Dat vraagt flexibiliteit en creativiteit van de organisatie en haar medewerkers. En het vereist structureel werken aan een toegankelijke eerste lijn en een inclusief welzijnsbeleid. Voor de CAW’s is een goede werkrelatie met de overheden op alle niveaus daarom van groot belang.

In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei schreven de CAW’s een beleidsbrief aan alle democratische partijen en gingen die hen persoonlijk overhandigen. De brief bevat drie speerpunten:

Flexibiliteit, innovatie en ondernemerschap

Ten eerste zijn CAW’s sociale ondernemingen die pragmatisch en innoverend inspelen op maatschappelijke evoluties. Dit vereist een innovatief beleid op alle fronten van de organisatie en een directe, flexibele inzet van medewerkers.

Als CAW’s hun missie en brede opdracht in het sociaal werk willen blijven waarmaken op een degelijke manier, moeten wij kunnen rekenen op een beleid dat onze innovatieve arbeidsorganisatie ondersteunt en verder inzet op duurzame vernieuwing en samenwerking tussen sectoren en beleidsdomeinen.

Beter te vroeg dan te laat

Een sterke inzet op preventie en vroegdetectie is voor de CAW’s een tweede belangrijke pijler. Wij helpen problemen voorkomen of vroegtijdig aanpakken en namen hiertoe al heel wat initiatieven zoals Budget-Inzicht, Belgian Homeless Cup, psycho-educatie voor vluchtelingen en preventie van uithuiszetting. Met succes.

De CAW’s geloven in deze preventieve aanpak, willen blijven anticiperen op risicofactoren en inzetten op vroegtijdige actie. Deze insteek vraagt dat beleidsmakers hier ook in geloven en dit willen ondersteunen. Op die manier kunnen we de komende periode nog meer inzetten op o.a. vroegdetectie en –interventie bij relatieproblemen en vechtscheidingen, preventie van uithuiszettingen, en de uitbouw van een gedifferentieerd aanbod aan straathoekwerk, housing first, inloopcentra, begeleid zelfstandig wonen voor jongvolwassenen, …

Meer gepaste hulp op de eerste lijn

Tot slot dragen de CAW’s onvoorwaardelijke en laagdrempelige hulpverlening hoog in het vaandel. Daarbij hebben wij bijzondere aandacht voor mensen die elders uit de boot vallen of die, omdat ze geen toegang hebben tot gespecialiseerde hulp of op een wachtlijst terecht komen, overbruggingshulp nodig hebben.

Tegelijk blijven we het voortouw nemen in intersectorale samenwerkingsverbanden om passende hulp mogelijk te maken. Daarin schuiven wij duidelijk een aantal welzijnsnoden naar voor met de vraag aan de volgende regering hierin te investeren. Het gaat onder meer om sterke psychologische eerstelijnshulp, om een krachtig woonbeleid met betaalbaar wonen en de ontwikkeling van innovatieve woonvormen en om de inzet op zorgcoördinatie.

De volledige beleidsbrief met alle concrete prioriteiten en vragen aan de toekomstige beleidsmakers leest u hier.