Nieuwe visie Jeugdzorg Middenkust

Met gans ons team volgden we vorig jaar een meerdaagse vorming rond netwerkgerichte hulpverlening. Deze vorming heeft een grote impact op onze visie en de gebruikte methodieken/instrumenten in onze breedsporige contextbegeleidingen en onze CBAW’s . Met dit schrijven willen we jullie informeren over de grote lijnen en uitgangspunten waarmee we voortaan aan de slag gaan.

Uitgangspunt is dat we onze (aangemelde) cliënten zien als mensen die vaak langdurig en bovenmatig zijn blootgesteld aan stress waardoor hun veerkracht beperkt is.  De begeleiding is er dan ook op gericht om de stress te verminderen en hun veerkracht te verhogen door hun krachten te laten toenemen en hun lasten te laten afnemen. 

Een duurzame manier om dit te bekomen is door mensen uit het netwerk van onze cliënten actief te betrekken omdat de kracht van een systeem altijd een meerwaarde genereert. Veel van onze cliënten hebben weerstand tegen het betrekken van andere mensen, deze weerstand is perfect te begrijpen vanuit de lessen die ze geleerd hebben over anderen in hun verleden. We gaan actief aan de slag om deze weerstand te kantelen zodat ze terug vertrouwen krijgen in de meerwaarde van hun systeem en zich meer verbonden voelen. Ook  negatieve of zelfs afgebroken relaties en ‘onbetrouwbare’ netwerkfiguren worden onder de loep genomen, dit vanuit de overtuiging dat net die contextfiguren vaak de grote sleutel tot verandering zijn.

Vaak worden cliënten aangemeld met ernstige problemen, de verontrusting, zoals we dat  noemen. Aanmeldingsvragen gaan vaak over het ontbreken van basisveiligheid, financiële onzekerheid, onzekerheid op vlak van woonst, onvoldoende opvoedingsvaardigheden… Wij zijn ervan overtuigd dat we deze hulpvragen niet los kunnen zien van relaties tussen mensen. Die problemen zijn maar het topje van de ijsberg ( deze metafoor zal je vaak horen), wat ons interesseert is wat er onder de waterlijn zit dat er voor zorgt dat mensen niet op een adequate manier kunnen omgaan met de situatie waarin ze verkeren . 

De eerste zes weken van de begeleiding zullen we ons bijna exclusief focussen op wat er onder hun waterlijn zit.  Deze info hebben wij,  maar vooral de cliënt nodig, om tot nieuwe inzichten te komen, efficiënter gedrag in te zetten en zich beter te voelen in zijn/haar weg naar een betere situatie. Tegen week zes is het doelenplan opgemaakt, een plan dat aangeeft wat de mensen willen bereiken, welke acties ze daarvoor zullen ondernemen en wie uit hun omgeving daarbij zal betrokken worden. 

We nemen niet over maar leren mensen om andere mensen te betrekken in het oplossen van hun problemen. Dit doelenplan wordt regelmatig samen geëvalueerd en geactualiseerd. De begeleiding kan afgerond worden als de cliënt terug voldoende veerkracht heeft om in verbondenheid met zijn netwerk de problemen aan te pakken. In de concrete samenwerking nemen we jullie graag gedetailleerder mee in onze manier van begeleiden; een manier die alle gangbare kaders van krachtgericht, netwerkgericht begeleiden omvat. 

 

Team Jeugdzorg Middenkust