CAW Oost-Brabant

Over hervormingen, doelstellingen en spelers

Een gesprek met Bert Lambeir, algemeen directeur en Pamela De Dobbeleer, de nieuwe inhoudelijk directeur bij CAW Oost-Brabant

Pamela de Dobbeleer is sinds januari 2020 de nieuwe inhoudelijk directeur van CAW Oost-Brabant. Zij gaat mee het strategisch inhoudelijk beleid van Oost-Brabant uitwerken en samen met het directieteam en in overleg met de hulpverleners en leidinggevenden de operationele uitvoering van de hulpverleningsprocessen binnen de brede organisatie opvolgen. Zij zal ook een belangrijke rol opnemen in de netwerking en CAW Oost-Brabant mee vertegenwoordigen op de verschillende overlegtafels in Vlaanderen en Oost-Brabant.

Pamela startte bij CAW Oost-Brabant als teamleider en daarna als regio-coördinator. Zij leidde het pilootproject in Tienen waar de reorganisatie van CAW Oost-Brabant als eerste vorm kreeg. Met die ervaring in de vingers is zij, ook voor Bert Lambeir, algemeen directeur, de juiste keuze om in onze organisatie de rol van inhoudelijk directeur op te nemen. Zij volgt hiermee Lieve Polfliet op die eind vorig jaar met pensioen ging.

“Pamela kent de sector door en door en weet waar het CAW voor staat, ze heeft ervaring met wat verandering met zich mee brengt, kent de sterktes en de valkuilen bij dergelijke trajecten. Dat zij nu aan de slag kan gaan, is een goede zaak. 2020 wordt immers een cruciaal jaar voor de hervorming van de eerstelijnszorg, waar ook CAW deel van uitmaakt. “

Een nieuwe zorgorganisatie op de eerste lijn

De hertekening van die eerste lijn is al een tijdje bezig. Het uiteindelijk doel is om met alle gezondheids- en welzijnspartners samen voor de cliënt de beste hulp te bieden. Dat lijkt niets nieuws en toch is het zo, want de manier waarop die zorg georganiseerd wordt, is anders dan vroeger: de cliënt en zijn hulpvraag staan meer centraal. Bedoeling is dat er aan de hand van een gepast traject een integraal antwoord wordt geboden voor je probleem, en dat liefst door één instantie of door meerdere zorginstanties die nauw samenwerken. Met andere woorden dat je maar één keer je zorgvraag moet stellen en één totaal-zorgpakket aangeboden krijgt.

Goede hulpverlening vraagt dan ook nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de bestaande dienst- en zorgverleners. In 2020 zullen die samenwerkingsverbanden in definitieve vorm gegoten worden, in belangrijke mate binnen de eerstelijnszones. De CAW’s zijn hierbij belangrijke spelers.

 De kracht van lokaal werk

“Het komende jaar gaat ons voor meer dan één belangrijke uitdagingen stellen”, aldus Bert Lambeir, “maar door de recente reorganisatie van CAW Oost-Brabant zijn we hier zeker klaar voor.

CAW Oost-Brabant is in 2014 ontstaan uit een samenwerking tussen CAW regio Leuven en CAW Hageland. In die fusiebeweging werd gekozen om te werken met inhoudelijke teams, over de lokale grenzen heen, om zo tot een sterk CAW Oost-Brabant te komen. Eenmaal we in visie en aanpak op een lijn zaten konden we die lokaal verder uitbouwen vanuit Diest, Tienen, Aarschot en Leuven.

We hebben de voorbije twee jaar dan ook hard gewerkt om tot die nieuwe organisatievorm te komen die we vandaag willen en moeten zijn: aanspreekbaar en bereikbaar, inzetbaar, zichtbaar en dicht bij onze cliënten en lokale partners.”

Door haar ervaring als regio-coördinator in de pilootregio Tienen kan Pamela dit alleen maar bevestigen: “Ook onze externe partners bevestigen dat die lokale aanpakt werkt. Mensen spreken je sneller aan, je staat op de kaart, je wordt erkend als volwaardig partner.  Ik geloof zelf ook heel sterk in een traject dat vertrekt vanuit de cliënt en zijn hulpvraag. Van daaruit zoek je naar antwoorden binnen het bestaande lokale zorgaanbod en creëer je mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden.  Het geïntegreerd breed onthaal (GBO), waar het CAW samen met diverse andere lokale partners onthaal doet, en zo een brede voordeur vormt om burgers te ontvangen en te helpen, is daar een voorbeeld van.

Doordat we kort op de bal kunnen spelen en zichtbaar aanwezig zijn in een regio kan je ook veel beter mee het lokale beleid voeden. En zo mee vorm geven aan de voorwaarden die nodig zijn voor meer welzijn in de regio.”

CAW Oost-Brabant in de toekomst: blijven zoeken naar antwoorden op steeds complexere hulpvragen en toenemende maatschappelijke kwetsbaarheid

Bert: “Naast het intersectoraal en sectoraal mee uitzetten van een integraal en breed welzijnsbeleid dat uitgaat van de nood van de cliënt, blijven we in CAW Oost-Brabant ook horizontaal inzetten op maatschappelijke thema’s die we erg belangrijk vinden. Zo bouwen we verder aan ons kinderaanbod vermits die jonge zeer kwetsbare doelgroep in het reguliere gezinsaanbod vaak aan de zijlijn blijft staan. We blijven inzetten op preventieve woonbegeleiding om uithuiszetting te vermijden. Ons aanbod hier is aanvullend en uniek en er is grote nood aan. We starten met een proefproject Housing First samen met Stad Leuven, waarbij we een internationaal beproefde hulpverleningsmethodiek in Vlaanderen mee zullen uitzetten. Ook werken we mee aan de verdere bekendmaking en uitbouw van 1712 waarbij nu ook chathulpverlening geboden wordt aan wie vragen heeft rond misbruik, kindermishandeling of geweld.

Om beter tegemoet te komen aan de hulpvraag en de psychische kwetsbaarheid van jongeren blijven we ook alternatieve methodieken inzetten. We denken aan vindplaatsgericht werken, outreach, groepswerking, jeugdadviseurs, buddy’s, ontmoetingen. Voor die brede groep jongeren willen we een ankerpunt zijn.

We stappen zelf ook meer naar moeilijk bereikbare doelgroepen. Dat zorgt voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Zoals in Aarschot: we werken daar samen met Kommaraf, het  voedselbedelingspunt voor kwetsbare gezinnen. Samen met het Riso doen we onthaal en begeleiding van bewoners van het stedelijke woonwagenterrein, en in het Jeugdhuis De Klinker doen onze Jongerenwerkers wekelijks permanentie. Of zoals in Tienen, waar we medeoprichter zijn van het Overkop jongerenhuis.”

Pamela: ”Hoe we ook werken, centraal staat de nood van onze cliënt. Dat die hulpvraag toeneemt en ook steeds complexer wordt is een niet te onderschatten uitdaging voor een eerstelijnsorganisatie als CAW Oost-Brabant. Dit is ook eigen aan onze positie in dat zorglandschap: op de eerste lijn, dicht bij de mensen. Die positie vraagt een integrale aanpak, een totale kijk op het systeem achter het probleem, cultuursensitiviteit, kennis, kunde, er zijn op het juiste moment en de juiste manier. Dat vraagt professionaliteit, methodieken, maar ook menselijkheid, motivatie, engagement…”

Bert: “Dat is een hele mondvol. En in deze tijden van besparing is het niet altijd evident om dat allemaal staande te houden. We zijn onze medewerkers dan ook ontzettend dankbaar dat we hiervoor op hen kunnen rekenen. Dat ze die draagkracht houden, om zich dag na dag blijven inzetten voor diegene die ons nodig heeft.”