Veilig Huis focust op integrale aanpak van intrafamiliaal geweld

Intrafamiliaal geweld is een ernstig en wijdverspreid probleem. In Vlaanderen werden in 2022 maar liefst 27.000 processen-verbaal opgesteld, het werkelijke aantal ligt welllicht nog hoger. Het treft mensen uit alle sociale milieus en culturen, heeft een verwoestende impact op kinderen en een grote maatschappelijke kost. Om dit probleem aan te pakken werd het concept van Family Justice Centers (FJC) geïntroduceerd. In een FJC werkt een multidisciplinair team van professionals samen aan een geïntegreerde ketenaanpak van intrafamiliaal geweld (IFG). Sinds 25 november hebben deze centra een nieuwe naam, Veilig Huis. Joachim Boderé, strategisch coördinator van het IFG-centrum in Gent, legt uit.

“De ketenaanpak IFG gaat aan de slag met de meest complexe dossiers van intrafamiliaal geweld over heel Oost-Vlaanderen. Een casusregisseur neemt de coördinatie op zich en stemt af met alle betrokken diensten en gezinsleden tot het geweld duurzaam gestopt is.

We starten nu met een nieuwe werking in een pilootregio van vier steden – Aalst, Dendermonde, Gent en Oudenaarde. We focussen op de iets lichtere gewelddossiers en delen need-to-know informatie om herhaling van geweld te voorkomen. Op termijn zal het Veilig Huis beschikken over 15 voltijdse casusregisseurs, -ondersteuners en coördinatoren die de vergaderingen voorbereiden en begeleiden.

Die versterking is nodig omdat het aantal dossiers zal stijgen. Een snellere, meer gestandaardiseerde aanpak wordt een must. Elke week bespreekt een triagetafel met CAW, politie en parket welke gezinnen extra hulp krijgen. Elke 14 dagen komt een expertentafel samen met hulpverleners, politie, parket en justitiehuis om hun specifieke deskundigheid in te brengen. Hier kunnen de casusregisseurs terecht voor advies rond een verdere aanpak of stopzetting van de hulp.

Het Veilig Huis centraliseert dus een multidisciplinair overleg bij gezinnen met een hoge kans op herhaling van het geweld. In Aalst, Dendermonde en Oudenaarde bouwen we ook lokale antennes uit. Hier zal rechtstreeks hulp geboden worden met lotgenotengroepen voor slachtoffers van IFG en jongeren die getuige waren van IFG als kind.”

 

CAW Oost-Vlaanderen en Veilig Huis

CAW is kernpartner in Veilig Huis Oost-Vlaanderen. Ondertussen zijn twee liaisons aan het werk die de brug maken tussen de CAW-hulpverlening en Veilig Huis. Zij nemen deel aan de intersectorale overlegtafels en nemen de casusondersteuning mee op in dossiers.

Als CAW investeren we voortdurend in ons gedifferentieerd hulpverleningsaanbod rond intrafamiliaal geweld (IFG). Zo blijven we onder meer inzetten op hulplijn 1712, VLOCO (Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling), ambulante en residentiële IFG-begeleidingen, koppelbegeleidingen, slachtofferhulp, daderbegeleiding, crisishulp en opvang.

Dit artikel verscheen in Magis

Dit artikel verscheen ook in Magis, het magazine van CAW Oost-Vlaanderen (jaargang 10, nr. 4, okt-nov-dec). Blijf op de hoogte: schrijf je in en ontvang Magis in je brievenbus of digitaal.