Mind-Spring Junior 8-13 jaar

Het doel van Mind-Spring Junior 8-13 jaar is het bevorderen van adequate copingstrategieën en het sterker worden in het omgaan met spanning in het hier en nu. Concreet betekent dit dat kinderen leren om te gaan met verandering en dat hun veerkracht versterkt wordt, dat ze gevoelens en emoties herkennen en uiten, dat hun zelfvertrouwen vergroot en hun positieve identiteit versterkt wordt, dat zij psychische klachten herkennen, laten verminderen en voorkomen, en tenslotte dat ze nagaan welke personen hen (kunnen) steunen.

(version française ci-dessous)

De doelgroep is vluchtelingjongeren van 8 tot 13 jaar. Idealiter volgen de ouders van de kinderen in een parallelgroep Mind-Spring Opvoedingsondersteuning (voorlopig is dat alleen mogelijk in Oost-Vlaanderen).

Mind-Spring Junior 8-13 jaar werd opgestart in 2016 door CAW Oost-Vlaanderen in samenwerking met Paul Sterk, Stad Gent, Stad Sint-Niklaas, IN-Gent vzw en UGent. De basis was het programma Mind-Spring Junior van Paul Sterk.

De rode draad is het Heldenboek. Een mooi werkboek waarin de kinderen de resultaten van de sessies aanbrengen, persoonlijk gemaakt en versierd met allerlei kleuren en tekeningen. De held, dat is het kind zelf en zijn ouders, en dat is zijn persoonlijke held die hem richting geeft in het leven. Werkvormen zijn groepsgesprekken, oefeningen, spel en ontspanningsoefeningen.

Sessies

– Hallo, wie ben je?
– Identiteit. Waar ik trots op ben, dat ik dat ben!
– Eigenlijk is ‘t ook een beetje normaal hier!
– De kriebels en andere spannende situaties
– Steun zoeken steun vinden
– Mijn helden. Mijn kracht!

Geïnteresseerd om kinderen toe te leiden, of wil je zelf een cursus organiseren in je regio? Contacteer ons, zie FAQ.
Flyers en promofilmpjes vind je onderaan deze pagina.

Mind-Spring Junior 8-13 ans

L’objectif de Mind-Spring Junior 8-13 ans est de proposer des stratégies d’adaptation adéquates et d’aider à devenir plus fort pour gérer les tensions ici et maintenant. Concrètement, cela signifie que les enfants apprennent à faire face au changement et que leur résilience est renforcée, qu’ils reconnaissent et expriment des sentiments et des émotions, que leur confiance en soi est renforcée et que leur identité positive est consolidée, qu’ils reconnaissent, réduisent et préviennent les troubles psychologiques, et enfin qu’ils réfléchissent aux personnes qui les soutiennent (ou peuvent les soutenir).

Le groupe cible est constitué de jeunes réfugiés de 8 à 13 ans. Idéalement, les parents des enfants suivent dans un groupe parallèle le programme Mind-Spring force parentale (Pour l’instant, cela n’est possible qu’en Flandre orientale).

Mind-Spring Junior 8-13 ans a été lancé en 2016 par CAW Flandre orientale en collaboration avec Paul Sterk, la ville de Gand, la ville de Sint-Niklaas, IN-Gent vzw et UGent. La base était le programme Mind-Spring Junior de Paul Sterk.

Le fil rouge est le Livre des héros. Un beau cahier d’exercices dans lequel les enfants appliquent les résultats des séances, personnalisé et décoré de toutes sortes de couleurs et de dessins. Le héros, c’est l’enfant lui-même et ses parents, et c’est son héros personnel qui lui donne une direction dans la vie. Les formes de travail comprennent des discussions de groupe, des exercices, des jeux et des exercices de relaxation.

Sessions :

– Bonjour, qui es-tu ?
– Identité. Je suis fier de ce que je suis !
– En fait, c’est un peu normal ici aussi !
– Le trac et d´autres situations exitantes
– Chercher et trouver un soutien
– Mes héros. Ma force !

Vous êtes intéressé d´orienter des enfants vers un programme Mind-Spring, ou vous souhaitez organiser un cours dans votre région ? Contactez-nous, consultez la FAQ.
Des prospectus et des vidéos promotionnelles en différentes langues se trouvent au bas de cette page.

Mona vertelt over Mind-Spring Junior 8-13j in het Arabisch

 

Storey vertelt over Mind-Spring Junior 8-13j en Ouderkracht in het Dari

 

Maryam vertelt over Mind-Spring Junior 8-13j in het Engels

 

Hadiatou vertelt over Mind-Spring Junior 8-13j in het Frans

 

Nessrin vertelt over Mind-Spring Junior 8-13j in het Koerdisch

 

Storey vertelt over Mind-Spring Junior 8-13j en Ouderkracht in het Pashtu

 

Elmira vertelt over Mind-Spring in het Russisch

 

Macarena vertelt over Mind-Spring Junior 8-13j in het Spaans

 

Abdulkhalaq vertelt over Mind-Spring Junior 8-13j in het Somalisch

 

Feven vertelt over Mind-Spring Junior 8-13j in het Tigrinya

 

Hürü vertelt over Mind-Spring Junior 8-13j in het Turks