Praat erover

Limburg

Preventieve woonbegeleiding

Doelgroep

Huurders op de private huurmarkt die, op basis van een woonprobleem, het risico lopen op een uithuiszetting nu of in de toekomst. Een onmiddellijke link met een concrete uithuiszetting moet er niet zijn. Het gaat om de inschatting dat wanneer een acuut woonprobleem niet wordt beheerst door de huurder, dit kan leiden tot een uithuiszetting.
Er dient sprake te zijn van een woonprobleem. Hierbij wordt gedacht aan: vervuiling, verwaarlozing, slecht onderhoud, stapelwoede, … Alleen huurachterstand is onvoldoende basis tot de start van een preventieve woonbegeleiding.
We richten ons bij uitstek tot de meest kwetsbare huurders op de private huisvestingsmarkt. We geven daarom de voorkeur aan huurders die het ontbreekt aan een betekenisvol sociaal netwerk en geconfronteerd worden met moeilijkheden op verschillende levensdomeinen.

Methodisch kader

We werken in een driehoeksmodel: Naast de huurder en de hulpverlener is er een betrokken derde partij. Deze derde partij is in eerste instantie de toeleider (OCMW, vredegerecht, …).
Deze toeleider detecteert het probleem, bespreekt het probleem met de huurder en doet de aanmelding bij de dienst preventieve woonbegeleiding.

Onthaalfase

Is er een toeleider dan komen we de eerste keer samen op huisbezoek voor een kennismakingsgesprek. We spreken dan over de reden van aanmelding, het gewenste resultaat en het kader van de samenwerking. De toeleider blijft steeds betrokken en aanspreekbaar. De gewenste resultaten worden besproken en de veranderdoelen gedefinieerd.

Begeleiding

De begeleiding komt op huisbezoek bij de cliënt. Tijdens deze huisbezoeken wordt gewerkt rond de afgesproken veranderdoelen.

Wat stellen we centraal?

*Er wordt steeds met de cliënt gekeken hoe probleemoplossend kan gewerkt worden *Hierbij vertrekt de begeleiding vanuit de krachten van de cliënt en/of zijn netwerk. Bij gebrek hieraan wordt de mogelijkheid om een ondersteunend netwerk in te schakelen onderzocht. *De begeleiding behoudt een integrale kijk met de duidelijke focus op de effecten van het wonen, gericht op concrete veranderdoelen. *Door te werken rond de veranderdoelen is de begeleiding in eerste instantie curatief. Waar mogelijk wordt preventief gewerkt en dit om herhaling te vermijden. Doorverwijzing naar gepaste vervolghulpverlening is mogelijk. *Op regelmatige tijdstippen zal er een terugkoppeling zijn naar de toeleider. *De begeleider bekijkt op welke manier de verhuurder betrokken kan worden. *In de contactname met de verhuurder stelt de begeleider van preventieve woonbegeleiding zich meerzijdig partijdig op.

Let wel: Deze methodiek heeft niet de bedoeling om een integraal begeleidingstraject op verschillende levensdomeinen op te starten.

Begeleidingstermijn

De dienst preventieve woonbegeleiding richt zich op een begeleidingstermijn van 6 maanden. Een eerste evaluatie volgt na 3 maanden. Hierbij staat volgende vraag centraal ‘welke bijsturingen zijn nodig om de veranderdoelen te bereiken binnen de vooropgestelde begeleidingstermijn van 6 maanden’?
De toeleider wordt betrokken in deze evaluatie.

Procedure

Een aanmelding kan rechtstreeks bij de dienst preventieve woonbegeleiding, bij voorkeur via preventievewoonbegeleiding@cawlimburg.be.
Bijkomende vragen of nood aan extra info?
Mail naar preventievewoonbegeleiding@cawlimburg.be of bel 089 33 99 23.

Informatie

Limburg

preventievewoonbegeleiding@cawlimburg.be

089 33 99 23

Bereikbaarheid

Preventieve woonbegeleiding is telefonisch bereikbaar op:

Maandag 08.30 u. – 09.30 u. gesloten
Dinsdag 08.30 u. – 09.30 u. gesloten
Woensdag 08.30 u. – 09.30 u. gesloten
Donderdag 08.30 u. – 09.30 u. gesloten
Vrijdag 08.30 u. – 09.30 u. gesloten
Zaterdag gesloten gesloten
Zondag gesloten gesloten