Over CAW Noord-West-Vlaanderen

4 regio’s | 18 gemeenten | 445.706 inwoners |
4 onthaalpunten | 21 locaties |
230 medewerkers | 142 vrijwilligers |

Onze missie en visie:

CAW Noord-West-Vlaanderen is een sociale onderneming met erkenningen en activiteiten in verschillende welzijnssectoren (1). CAW Noord-West-Vlaanderen biedt informatie, advies en deskundige hulp om het welzijn van mensen uit de regio te versterken. We signaleren ook maatschappelijke problemen en bouwen via preventie mee aan de opbouw van de samenleving.

Iedereen kan vlot bij ons terecht met vragen of problemen in de persoonlijke levenssfeer, rond seksualiteit, partnerrelatie, scheiding, gezin en opvoeding. Ook personen met vragen rond financiën en administratie, in armoede, met woonproblemen of
thuisloosheid, integratieproblemen of uitsluiting kunnen in ons CAW terecht. We bieden hulp aan mensen na een ingrijpende gebeurtenis, ook aan slachtoffers en daders van een misdrijf en aan hun directe omgeving. We brengen onze hulpverlening
dicht bij de mensen en hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.

We werken aan verbinding van mensen met zichzelf, hun directe omgeving en de samenleving. Dat doen we door hen te ondersteunen bij hun persoonlijke ontplooiing, in hun relaties, hun rollen in het maatschappelijk leven en bij het opnemen van hun rechten en plichten.

We willen tijdig hulp bieden om te voorkomen dat problemen ontstaan of erger worden. We zoeken in gesprek met de cliënt(en) naar antwoorden. Waar het kan, geven we directe hulp.

We vertrekken vanuit een groot vertrouwen in de groeikansen van mensen en hun omgeving. We stimuleren cliënten om die krachten te benutten en bieden gepaste hulp. Zo nodig bieden we tijdelijk opvang aan of verwijzen we door naar meer gespecialiseerde hulp.

In de relatie met onze cliënten, medewerkers, partners en de samenleving vinden we een open dialoog, vertrouwen en respect voor ieders mening, visie en overtuiging belangrijk. We kiezen voor betrokkenheid en verbondenheid. Als stabiele en dynamische organisatie bieden we kwaliteit en staan we open voor groei en vernieuwing.

We dragen zorg voor zowel de cliënten als de medewerkers en de organisatie. Hierbij bewaren we het evenwicht tussen houvast en autonomie, tussen afstand en nabijheid, tussen eenheid en verscheidenheid.

CAW Noord-West-Vlaanderen is nauw verbonden met de samenleving. Dit uit zich in een grote openheid voor samenwerking met lokale overheden en partners en het actief betrekken van vrijwilligers.

(1) Momenteel: Algemeen Welzijnswerk en Opgroeien