Missie, visie en kernwaarden

Missie

CAW Zuid-West-Vlaanderen is een sociale onderneming die op een flexibele en innovatieve manier een laagdrempelig, generalistisch en divers aanbod van zorg- en dienstverlening aanbiedt in de regio Zuid-West-Vlaanderen. We doen dit in actief partnerschap met andere lokale, regionale en provinciale aanbieders van zorg-, hulp-, en dienstverlening. Steeds als antwoord op een maatschappelijke behoefte of vraag vanuit cliëntperspectief. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare mensen, gezinnen en groepen.

Mens- en maatschappijvisie

CAW Zuid-West-Vlaanderen gelooft in de uniciteit van elke individu en in het fundamentele basisrecht van elke mens om keuzes te maken over hoe iemand vorm wil geven aan het leven. CAW Zuid-West-Vlaanderen gelooft in de aanwezigheid van mogelijkheden en krachten in elke mens en zijn context. Elke individu heeft bij het schrijven van zijn verhaal nood aan verbindingen met zichzelf en anderen om zich te ontwikkelen. De autonome ruimte en keuzevrijheid van elk individu wordt mee bepaald door de ruimte van de ander.

CAW Zuid-West-Vlaanderen heeft een zorgzame en solidaire samenleving voor ogen, die een gelijkmatige toegang tot sociale grondrechten en gelijke kansen tot ontplooiing voor iedereen zonder uitsluiting garandeert. Een samenleving waarin iedereen kwaliteiten kan ontwikkelen in harmonische samenhang met de leefomgeving en met gemeenschap waarin we leven.

Visie op hulpverlening

CAW Zuid-West-Vlaanderen is er voor iedereen, met aandacht voor de meest kwetsbaren. We ontwikkelen een sterk aanbod samen met cliënten, medewerkers en partners waarin krachtig sociaal werk centraal staat. We werken aan de persoonlijke en structurele barrières die het welzijn en de ontwikkeling van mensen in de weg staan en we ondersteunen de eigen krachten van mensen en hun omgeving om die barrières te overwinnen. Het doel hierbij is een kwaliteitsvol leven voor elke persoon. Dit betekent dat mensen zelf de regie hebben in hun leven en in de samenleving. Met krachtig sociaal werk zorgen we voor die ondersteuning die hierbij nodig is: zo veel als noodzakelijk maar niet meer dan nodig. CAW Zuid-West-Vlaanderen organiseert zichzelf als een kracht- en netwerkgerichte organisatie die een outreachende, pro-actieve en generalistische aanpak stimuleert.

Krachtgericht en netwerkgericht handelen in de hulpverlening

De hulpverlening start niet eenzijdig vanuit de vraag, maar focust op de sterktes en heeft als doel het ontginnen van de eigen mogelijkheden van de cliënt. De cliënt blijft doorheen het proces regisseur van het verloop. Hulpverleners vertrekken vanuit een onvoorwaardelijk vertrouwen in de cliënt en zijn krachten. We geloven ook in de kracht van het netwerk van de cliënt. Het netwerk wordt actief betrokken. Waar het netwerk afwezig of beperkt lijkt, is het de opdracht van de hulpverlener om het netwerk mee uit te bouwen.

Outreachend en generalistisch sociaal werk

Onze organisatie gaat pro-actief op zoek naar de meest kwetsbaren die de weg niet vinden naar de hulpverlening. Outreachend sociaal werk vindt plaats in de leefwereld van de cliënt. De hulpverlener krijgt zo een breder zicht op de situatie en het netwerk van de cliënt, waardoor cliënt en hulpverlener een sterker traject kunnen doorlopen. Daarnaast is ook een generalistische aanpak nodig. De hulpverlening richt zich op alle
relevante levensdomeinen die belangrijk zijn voor het welzijn van de cliënt.

Grondrechten als handelingskader

De grondrechten worden gebruikt als kompas in het sociaal werk. De hulpverlener waakt erover dat alle grondrechten voor elke cliënt zo duurzaam mogelijk gerealiseerd worden doorheen het hulpverleningstraject.

Sociale cohesie

Samenhang tussen mensen verhoogt de eigenwaarde en het welbevinden van mensen. Het zorgt voor een betere en snellere toegang tot hulpbronnen in de omgeving. Aan de hand van projecten en initiatieven maken we ruimte voor het versterken van sociale cohesie: het ontmoeten en het samen mens-zijn buiten de individuele hulpverlening.

Samenwerking als strategie

Onze inzet voor een krachtig sociaal werk gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking. We bouwen concrete netwerken uit die het mogelijk maken om passende, aansluitende hulp te bieden aan onze individuele cliënten. Daarnaast bouwen we aan samenwerkingen met andere sectoren die ons toelaten ons eigen intern sociaal werk en expertise te versterken.

Innovatie en innoverend werken

We ontwikkelen zelf innovatieve projecten, activiteiten en methodieken als antwoord op de uitdagingen waar we voor staan. Zo maken we tekortkomingen zichtbaar en stellen we tegelijk een oplossing voor aan de samenleving en het lokaal, regionaal en nationaal beleid. Hierbij is er aandacht voor participatie van medewerkers en cliënten en stellen we de eigen aanpak voortdurend in vraag.

Om deze video te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.