BudgetInZicht Oost-Vlaanderen

Het samenwerkingsverband BudgetInZicht Oost-Vlaanderen bestaat uit de 65 OCMW’s van de provincie, het CAW Oost-Vlaanderen, de erkende verenigingen waar armen het woord nemen en andere organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

BudgetInZicht Oost-Vlaanderen ondersteunt een kwaliteitsvolle en toegankelijke budget- en schuldhulpverlening in de provincie Oost-Vlaanderen en werkt aan de preventie van schulden.

Visie

De burger is in staat om een menswaardig leven uit te bouwen. Hij beheert succesvol zijn eigen financiën en gaat enkel leningen aan die hij probleemloos kan terugbetalen. Hij beschikt over de budgettaire inzichten en vaardigheden om zijn budget op korte en langere termijn te beheren. Indien dit niet lukt, doet hij beroep op de diensten die hem kunnen ondersteunen.

BudgetInZicht Oost-Vlaanderen ondersteunt en faciliteert een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale, gelijkvormige budget- en schuldhulpverlening, waarin nazorg geïntegreerd is. De hulpverlener stelt zich coachend op en gaat uit van de krachten van de cliënt. Hij start met de minst ingrijpende maatregel waardoor het principe van de zelfredzaamheid van de hulpvrager maximaal wordt gewaarborgd.

Naast de individuele op personen gerichte preventie, maken wenselijke algemene preventie-initiatieven een essentieel onderdeel uit van de werking. Er worden initiatieven opgezet die duurzame, structurele en cliëntoverstijgende oplossingen realiseren ten behoeve van een ruime doelgroep. We ontwikkelen diverse initiatieven die ingrijpen op de verschillende stadia van de probleemwording.

Net als de hulpverlening speelt preventie zich niet af in een ethisch vacuüm: elke stap in een preventief proces wordt gezet vanuit keuzes, die kritisch moeten gewogen worden. De preventie-initiatieven moeten daarom getoetst worden aan de 5 dimensies van wenselijke algemene preventie:

  1. Radicaliteit: Is het probleem zo vroeg mogelijk aangepakt?
  2. Offensiviteit: Biedt de actie nieuwe keuzemogelijkheden of handelingsruimte voor de doelgroep in plaats van deze te beperken of te controleren?
  3. Integraliteit: Welk deel van de actie is persoonsgericht en streeft verandering na bij het individu en welk deel is structuurgericht en is gericht op omgevingsfactoren zoals familie, school, wetgeving,…?
  4. Participatie: Is de doelgroep in een zo vroeg mogelijk stadium van het initiatief betrokken? Zijn er factoren die dit moeilijk of onmogelijk gemaakt hebben?
  5. Democratisch karakter: Werken we binnen elk initiatief zo breed mogelijk? Sluiten we niemand uit? Hebben we een eventuele afbakening van de doelgroep weloverwogen en bewust gedaan?

Een kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening en goede preventie-initiatieven vragen een specifieke deskundigheid van hulpverleners. Het opvangen van knelpunten uit de praktijk en het omzetten ervan tot werkbare signalen en nieuwe projecten vragen een sterke preventieve reflex bij de hulpverleners en een kennis van projectmatig werken. We organiseren de nodige vorming, supervisie en intervisie om hun deskundigheid te verzekeren. Beleidssignalering is een vast agendapunt op de vergaderingen van de stuurgroep, waardoor resultaten en bemerkingen kunnen teruggekoppeld worden naar lokale, regionale en Vlaamse overlegstructuren. We maken hierbij maximaal gebruik van bestaande initiatieven voor signalering binnen onze organisaties.

Tot slot creëren we kanalen om goede praktijken en materialen bekend te maken.

Maak een keuze