Gezondheid in de wijken

Gezondheid in de wijken is een stedelijk project waar sociaal verpleegkundigen en een projectcoördinator de CAW Huizen versterken om welzijnswerk en gezondheidszorg nauwer met elkaar te verbinden.

Dit aanbod is enkel beschikbaar in de regio Antwerpen.

Ze fungeren als experten binnen de 4 stedelijke CAW Huizen, aanspreekbaar voor advies en consulten voor zowel welzijnswerkers rond gezondheidszorg. Maar ook extern aanspreekbaar door partners in de wijken, zowel vanuit de gezondheidszorg als welzijnswerk om casussen te bespreken en expertise in te winnen.

Er zijn twee sociaal verpleegkundigen actief in CAW Huis Centrum en Zuid. In deze CAW Huizen voorzien de verpleegkundigen in de burgfunctie tussen gezondheid en welzijnswerk. In deze twee Eerste Lijnzones voorzien de verpleegkundigen in doorverwijzing, toeleiding en extra ondersteuning van kwetsbare doelgroepen om complexe gezondheidsvragen te ondervangen.

Naast concrete hulpverlening, voorziet het project ook in vorming, informatie en kennisdeling en het faciliteren/vereenvoudigen van intersectorale samenwerking via de inzet van een projectcoördinator.

Interesse in samenwerken of algemene vragen?

Contacteer  CAW Huis Centrum of het CAW Huis Zuid