Getuigenis

In 2021 maakte CAW Limburg 12 461 mensen sterker.

Ze zijn met meer dan je denkt, de mensen die het moeilijk hebben. In 2021 maakte CAW Limburg 12 461 mensen sterker. Guy Vanderstraeten, algemeen directeur, blikt terug op een bewogen jaar waarin corona de agenda bleef bepalen. ‘Welzijnswerk is en blijft toch vooral mensen echt zien en nabij zijn,’ zegt hij. Lees nu het interview.

Welke impact had het tweede jaar van de pandemie op het CAW?

‘We moesten in onze organisatie blijvend aandacht hebben voor het virus en de maatregelen. Deze keer konden we gelukkig putten uit de ervaringen van 2020. Onze werkingen waren beter voorbereid en verleenden coronaproof hulp aan iedereen met een welzijnsvraag, in het bijzonder aan de meest kwetsbare Limburgers. We zetten onze expertise rond blended hulpverlening verder in en bleven dicht bij de cliënten staan met oog voor de preventiemaatregelen en het gebruik van beschermingsmateriaal. Ieders veerkracht werd opnieuw op de proef gesteld. We werden corona-moe. Het duurde allemaal lang … te lang, met als resultaat een stijgend aantal cliënten en meer hulpvragen dan in 2020.’

CAW Limburg bereikte in 2021 14% meer cliënten. Welk verhaal zit er achter dit cijfer?

‘We bereikten in vergelijking met 2020 opvallend meer kinderen, jongeren en jongvolwassenen, onder andere via onze JAC’s, de Bezoekruimtes en de Vormingscel. Onze hulpverleners waren vooral actief rond thema’s zoals psychisch welbevinden, de relatie tussen ouders en kinderen, stress en draagkracht, relatieproblemen, scheiding en opvang. We noteerden meer doorverwijzingen vanuit de OCMW’s en de geestelijke gezondheidszorg. Die trend linken we aan de vele samenwerkingen die we de voorbije jaren hebben opgezet en de afstemming van het hulpverleningsaanbod op de noden van de cliënt. Tot slot zagen we ook de bevestiging van een zorgwekkende tendens die reeds in 2020 aanving: hulpverleningstrajecten duren steeds langer en worden complexer. Hulpverleners hebben meer dan ooit een uitdagende job. Die uitdaging is tweeledig: het is onze taak om cliënten met complexere vragen te blijven helpen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de veerkracht en expertise van hulpverleners op peil blijft.’

‘Het is onze taak om cliënten met complexere vragen te blijven helpen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de veerkracht en expertise van hulpverleners op peil blijft.’

Welke tendensen springen voor jou in het oog als je terugblikt op 2021?

‘Het doet me plezier om te zien dat het aantal face-to-face contacten met cliënten terug stijgt. Ik doel daarmee zowel op gesprekken op bureau als op bezoeken aan huis. Het outreachend werken steeg zelfs met 78%! Tegelijkertijd stel ik vast dat beeldbellen met cliënten een vaste waarde is geworden. In 2020 moest beeldbellen face-to-face contacten vervangen omdat het soms niet anders kon. In 2021 werd beeldbellen een aanvulling op een cliëntcontact dat in de eerste plaats vanuit live-ontmoetingen vertrekt. Welzijnswerk is en blijft toch vooral mensen echt zien en nabij zijn.’

In 2021 stapte CAW Limburg mee in verschillende organisatie- en sectoroverstijgende projecten. Wat beweegt het CAW om deze engagementen op te nemen?

‘In complexe situaties is het een meerwaarde om mensen, expertise en middelen te bundelen. Met twee of meer weet en kun je meer dan alleen. Dat we als CAW steeds meer een netwerkorganisatie worden is daarvan een logisch gevolg. Ik denk daarbij aan samenwerkingsverbanden zoals Family Justice Center, OverKop, Housing First, Activering, Cabrio, 1712, Gedragstraining en BudgetInZicht. In 2021 konden we dankzij extra Vlaamse en Europese projectmiddelen en in samenwerking met lokale partners het aantal JAC-vestigingen gevoelig uitbreiden en onze ervaring met de doelgroep jongeren verder inzetten. Het is mijn indruk dat de expertise van CAW Limburg steeds meer wordt gezien en erkend. Als eerstelijnsorganisatie zijn we betrokken bij uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen. In een samenleving waarin diverse welzijnsnoden leven, staan we als organisatie klaar om in samenwerking met partners oplossingen vorm te geven en uit te dragen.’

Zin in meer verhalen en cijfers over de 12 461 mensen die CAW Limburg in 2021 sterker maakte? Lees ons jaarverslag van 2021.